Hoppa till innehåll

Återigen visar Socialstyrelsens öppna jämförelser inom äldreomsorgen att privata aktörer ligger i framkant när det gäller kvalitet. Privata aktörer har bättre resultat än offentliga på 18 av 20 jämförbara indikatorer.

Socialstyrelsen granskar bland annat möjligheter till utevistelse och träning, i vilken mån äldre är delaktiga i sin omsorg och i vilken utsträckning rutiner finns på plats för olika vårdmoment. Målet med undersökningen är att skapa en grund för utveckling och förbättring av äldreomsorgen. Deltagandet är frivilligt, men högt. I årets undersökning är 91 procent av landets äldreboenden med.

-Möjligheten att kunna välja det boende som passar en bäst är viktig. Socialstyrelsens undersökning visar att de privata alternativen håller hög kvalitet. Men för att underlätta välinformerade val behövs fler kvalitetsmått som redovisas på ett lättillgängligt sätt, säger Anna Bergendal, näringspolitisk expert äldreomsorg hos Vårdföretagarna.

I flera fall rör det sig om betydande skillnader till fördel för privata utförare. Andelen äldreboenden som har en rutin för en god måltidssituation är bara 31 procent bland offentliga utförare, medan den uppgår till 75 procent bland privata. Goda måltidsrutiner behövs för välbefinnandet, hälsan och för att skapa lust att äta då undernäring är vanligt bland äldre.

Det finns förbättringspotential på flera områden, både för privata och offentliga utförare. Exempelvis är det enbart 30 procent av de privata och 17 procent av de offentliga äldreboendena som uppger att de har en stödjande inomhusmiljö. En tydlig och väl genomtänkt miljö är viktig för äldre som kan ha sämre syn eller kognitiv nedsättning.

Ta del av resultaten från Socialstyrelsens Enhetsundersökning 2019.

För mer information:
Anders Manell, presschef Vårdföretagarna
070-314 572 29