Hoppa till innehåll

Karin Liljeblad, näringspolitisk expert, sammanfattar de viktigaste punkterna i regeringens budgetförslag för 2020 som rör medlemsföretag inom sjukvård.

Vårdmoms

  • Statsbidrag för momskompensation till privata vårdgivare om 210 miljoner kronor per år, som kanaliseras via regionerna. Utredning ska skyndsamt tillsättas för att se över de EU-rättsliga förutsättningarna för en alternativ ordning och om sådana föreligger, lämna förslag.

Vårdföretagarnas kommentar
Detta är både välkommet och nödvändigt. Det är ett viktigt steg framåt att regeringen och samarbetspartierna nu vidtar åtgärder för att överbrygga svårigheter för vårdgivare, i väntan på de långsiktiga lösningar som utredningen måste komma fram till. Vårdföretagarna har, med hjälp av Deloitte, tagit fram lagförslag som kan bli en utgångspunkt för utredningen.

Regeringen och regionerna måste nu säkra att momskompensationen når fram till privata vårdgivare, att fördelningen blir så rättvis som möjligt och ha beredskap att avsätta mer medel för kompensation om statsbidraget visar sig otillräckligt. Men allra viktigast är fortsatt att skyndsamt ändra lagen, för att inte försvåra bemanningen av vården.

Sjukvårdspolitiken

  • Tillgänglighet i sjukvården har hög prioritet. 2,9 miljarder kronor avsätts för uppdaterad kömiljard. Regionala planer ska tas fram.
  • Fortsatt satsning på personalsituationen och kompetensförsörjning i vården om 3 miljarder kronor. 500 miljoner kronor läggs på stimulans för vidareutbildning till specialistsjuksköterska. 100 miljoner kronor avsätts för karriärtjänster för specialistsjuksköterskor.
  • Fortsatt satsning på omställning till nära vård, med fokus på primärvård om 3 miljarder kronor. En proposition med primärvårdsreform läggs i december.
  • Betydelsen av valfrihet, vikten av en mångfald av aktörer samt likvärdiga villkor nämns under sjukvårdspolitiken. Regeringen avser att se över hur patienterna kan få tydlig och lättillgänglig information om till exempel tillgänglighet och vårdkvalitet på nationell nivå. För att patienterna ska kunna följa väntetiderna ska dessa finnas lätt tillgängliga t.ex. via 1177. Informationen bör kompletteras med kvalitetsparametrar exempelvis patientnöjdhet.

Vårdföretagarnas kommentar
En stor del av de satsningar som regeringen gör på sjukvårdsområdet sker genom överenskommelser med Sveriges kommuner och landsting och genomförs i regionerna. Vårdföretagarnas erfarenhet är att regioner ofta ”glömmer” sitt huvudmannaskap och fördelar medlen till sin egen verksamhet. De statliga satsningarna för kompetensförsörjningen i vården, på vidareutbildning till och karriärtjänster för specialistsjuksköterskor samt satsningen på primärvård måste komma både privat och regiondrivna verksamheter till del.

En av de viktigaste frågorna för regeringen är att förbättra tillgängligheten i vården. Vårdföretagarnas medlemsföretag kan bidra med både kompetens och kapacitet för att korta vårdköerna. Regionerna bör se privata vårdgivare som partners i arbetet för en tillgänglig vård. De privata vårdgivarna kan och vill bidra.