Hoppa till innehåll

I dagarna presenterade Socialstyrelsen den årliga brukarundersökningen där alla över 65 år som har hemtjänst eller bor i särskilt boende får tycka till om sin äldreomsorg. Det övergripande resultatet är ett fortsatt gott betyg till svensk äldreomsorg. Det gäller särskilt inom hemtjänst där 88 procent uppger att de är ganska eller mycket nöjda. Inom särskilt boende är motsvarande andel 81 procent.

De äldre är mest nöjda med är personalen. 97 procent tycker till exempel att personalen inom hemtjänsten bemöter dem på ett bra sätt och 90 procent känner förtroende för alla eller åtminstone flertalet i personalen. 86 procent uppger att personalen tar hänsyn till deras önskemål om hur hjälpen ska utföras och tycker att personalen utför sina uppgifter ganska eller mycket bra.

Något lägre betyg ges till möjligheten att få kontakt med hemtjänstpersonalen och möjligheten att påverka vilka tider man får hjälp. 77 procent anser att det är ganska eller mycket lätt att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov och 60 procent uppger att de oftast eller alltid kan påverka vilka tider personalen kommer.

Även de som bor på äldreboende är mest nöjda med personalen. 93 procent anser att personalen på boendet bemöter dem på ett bra sätt och 85 procent har förtroende för alla eller flertalet i personalen. Något färre är däremot nöjda med mat, lokaler och aktiviteter på boendena. 74 procent trivs i sitt rum och tycker att maten oftast eller alltid smakar bra. Och 63 procent trivs i de gemensamma utrymmena eller är nöjda med aktiviteterna, medan enbart 58 procent uppger att möjligheterna att komma utomhus är bra.

Både inom hemtjänst och på äldreboendena är det största problemet den upplevda ensamheten. Det är något som måste tas på stort allvar. Ofrivillig ensamhet som drabbar äldre medför sämre livskvalitet och kan leda till psykisk ohälsa som depression, ångest och oro. Samtidigt är svaret på vad som orsakar ensamheten mer komplext än hur väl äldreomsorgen fungerar.

När det gäller skillnaderna mellan offentlig och privat regi är de inte stora. På de flesta frågor skiljer det bara några enstaka procentenheter i nöjdhet. Inom hemtjänst är de som har en privat utförare mer nöjda vad gäller möjligheten att påverka tiden då personalen kommer – 67 jämfört med 57 procent för offentlig regi. När det gäller äldreboenden är de som bor i privat regi något mer nöjda med aktiviteterna och vet i högre grad vart de ska vända sig för att framföra synpunkter. De som bor på offentligt drivna boenden tycker i gengäld i högre grad att personalen har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete och att det är lätt att komma i kontakt med personalen vid behov. Skillnaderna ligger i dessa delar under fem procentenheter och får betraktas som små.

Hur nöjda äldre är med sin äldreomsorg är viktigt att mäta. Det är ett av flera centrala kvalitetsmått – men det behövs ytterligare dimensioner för att ge en rättvisande bild av hur bra omsorgen är. Det kan till exempel handla om medarbetarnas upplevelse eller kontinuitet, liksom om rutiner för vissa situationer finns på plats vilket till exempel mäts i Socialstyrelsens enhetsundersökning.

Vårdföretagarna anser det behövs en nationell samordning av kvalitetsuppföljningen inom vård och omsorg. Det behövs en gemensam struktur med kvalitetsmått som är relevanta för såväl patienter och brukare, som för vårdens och omsorgens huvudmän. På så sätt får brukare och patienter möjlighet att göra välinformerade val av utförare och samtidigt skapas möjligheter till utveckling och bättre kvalitet i välfärden. Uppföljning av kvalitet inom vård och omsorg kan vara komplicerat, men redan idag finns resultat som kan redovisas – brukarundersökningen är ett av dem.

Socialstyrelsens brukarundersökning hittar du här.