Hoppa till innehåll
Vårdföretagarnas uppförandekod revideras normalt varje år när det finns ett behov av förtydligande och det är styrelsen som gör den anpassningen. När det finns ett etiskt dilemma har Vårdföretagarna ett etikråd med experter som kan ge råd och vägledning. Uppförandekoden hittar du på vår hemsida.

Vi har sett ett behov av att förtydliga för vilka verksamheter uppförandekoden gäller. Vårdföretagarnas styrelse har fastställt att uppförandekoden gäller för medlemsföretags verksamhet inom Sveriges gränser. Vi är en bransch- och arbetsgivarorganisation i Sverige som tecknar kollektivavtal mellan svenskregistrerade företag och svenska fackförbund. För att på ett rättssäkert sätt vid behov kunna följa upp uppförandekoden lutar vi oss mot myndigheter och rättsväsende.

Svensk sjukvårdspersonal är genom sin legitimation förbunden att respektera sin professions etiska regler och i sin yrkesutövning hålla sig oberoende av andra omständigheter, oavsett var i världen de befinner sig. Företag som har verksamhet i andra länder har själva ett ansvar att bedriva verksamhet med kvalitet och ha etiska riktlinjer som harmonierar med Vårdföretagarnas.

Styrelsen har beslutat om följande uppdatering av uppförandekoden:

2.3 Övrigt
Alla företag i en koncern, som bedriver vård och omsorg i Sverige, vilkas verksamhet berättigar till medlemskap i Vårdföretagarna, tecknar och tillämpar kollektivavtal i sin verksamhet och lever upp till kraven på medlemskap och uppförandekod.
Det innebär att alla delar av verksamheten i en koncern i Sverige, vilkas verksamhet berättigar till medlemskap i Vårdföretagarna, ska leva upp till krav på medlemskap och uppförandekod. Ändras ägarförhållanden, att nya verksamheter eller bolag kopplas till ett bolag som söker medlemskap eller är medlem, kan medlemskapet komma att omprövas.

2.4.3 Övriga kontroller
Vårdföretagarna kan även på annat sätt inhämta uppgifter om allmän lämplighet, tidigare och pågående verksamhet, eventuell koppling till företag som nekats medlemskap i eller uteslutits av Vårdföretagarna, samt referenser, innan medlemskap prövas.
Motsvarande uppgifter kan inhämtas även om ett företag är medlem. Detta gäller om ägar- och ledningsförhållandena ändras, om nya verksamheter eller bolag ansluts till medlemsföretaget och detta därigenom riskerar att inte leva upp till kraven för medlemskap och uppförande kod, eller om koppling sker till företag som tidigare nekats inträde eller uteslutits ur Vårdföretagarna.

Här finns Vårdföretagarnas uppförandekod i sin helhet.