Vad säger Skatteverket i sina rättsliga ställningstaganden om moms?

Skatteverket har den 25 oktober 2018 publicerat två ställningstaganden som avser uthyrning av vård- och omsorgspersonal. Skatteverkets ställningstaganden innebär en förändring som kommer få stor påverkan på vård- och omsorgssektorn. Skatteverkets ställningstaganden är föranledda av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen från den 7 juni 2018 avseende ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal.

Enligt Skatteverket är uthyrning av personal inte en tjänst som i sig utgör momsfri sjukvård eller tandvård och det oavsett om den uthyrda personalen utför vårdtjänster hos köparen. Med uthyrning av personal avses enligt Skatteverket att köparen ansvarar för arbetsledning, bestämmer arbetsmetoder och definierar arbetsuppgifterna och säljaren ställer arbetskraft till förfogande. Däremot är det enligt Skatteverket en momsfri vårdtjänst om någon för egen räkning och under eget ansvar tillhandahåller vårdtjänster, dvs. driver en vårdmottagning som tillhandahåller vården gentemot patienten.

Uthyrning av personal kan dock vara undantagen moms om den kan anses vara nära knuten till sjukvård eller tandvård. För det krävs att följande tre kriterier är uppfyllda:

– Både tillhandahållaren av personal och köparen ska driva vårdmottagningar som huvudsakligen tillhandahåller sjukvård eller tandvård.

– Tjänsten ska vara absolut nödvändig för den undantagna vårdtjänsten.

– Det grundläggande syftet med tjänsten får inte vara att vinna ytterligare intäkter genom verksamhet i direkt konkurrens med kommersiella företag som måste betala moms.

Vad gäller social omsorg innebär Skatteverkets ställningstagande att en tjänst, som består i att säljaren ställer arbetskraft till någons förfogande, inte utgör momsfri social omsorg i sig även om arbetskraften hos köparen ska utföra tjänster som är social omsorg. Att ställa arbetskraft till någons förfogande kan dock vara momsfri om den anse ha nära anknytning till social omsorg. För att så ska vara fallet krävs dels att köparen och säljaren ska vara offentligrättsliga organ eller erkända aktörer av social karaktär, dels att tjänsten ska vara absolut nödvändig för den undantagna omsorgstjänsten och dels att det grundläggande syftet inte får vara att vinna ytterligare intäkter i direkt konkurrens med andra företag som måste betala moms.

Med tanke på att detta medför ändringar i sak jämfört med Skatteverkets tidigare uppfattning kommer verket inte på eget initiativ att tillämpa den nya uppfattningen förrän från och med redovisningsperioden juli 2019.

Se vidare information på Skatteverkets hemsida:

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371856.html?date=2018-10-25

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/371865.html?date=2018-10-25

Vad innebär Skatteverkets ställningstaganden för våra medlemsföretag?

Skatteverkets nya uppfattning medför stora omställningar för vård- och omsorgsbranschen. Inhyrd personal och specialistkonsulter kommer behöva debitera sina tjänster med moms. Även underleverantörslösningar riskerar att omfattas av momsplikt. Genom att ta ut moms skapas en momskostnad i transaktionen i de fall köparen är en privat vård- och omsorgsgivare, då de som utgångspunkt saknar avdragsrätt för moms. Däremot har kommuner och landsting rätt till kompensation för moms från staten. Skatteverkets nya uppfattning bidrar således ytterligare till att snedvrida villkoren mellan privata och offentliga aktörer.

Vårdföretagarna rekommenderar våra medlemsföretag att analysera Skatteverkets nya uppfattning och vad den får för konsekvenser för momshanteringen. Med tanke på omställningsperioden behöver de nya rutinerna vara på plats från och med den 1 juli 2019.

Eftersom momsfrågan har stor påverkan på våra medlemsföretag vet vi att det finns ett stort informationsbehov. På Vårdföretagarnas Branschdag den 14 november medverkar Joachim Agrell, momsexpert hos Deloitte, och ger en kortare övergripande information. Vi kommer också att anordna ett separat seminarium i momsfrågan den 20 november klockan 13-15. Mer information om det inom kort.

 

Mer information hittar du på Vårdföretagarnas samlingssida för momsfrågan.