887 sjuksköterskor om varför de arbetar hos en privat vårdgivare

Det råder stor brist på både nyutexaminerade och yrkeserfarna sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor i hela landet. Det beror enligt Socialstyrelsen dels på det ökande antalet äldre, som påverkar behovet av vård och omsorg, dels på stora pensionsavgångar bland dem som jobbat länge i yrket.

I ett läge med kompetensbrist är det centralt både för patientsäkerheten, vårdkvaliteten och tillgängligheten i vården att arbetsgivare lyckas attrahera och behålla sjuksköterskor och annan nyckelkompetens i sin verksamhet. Utmaningen är gemensam för arbetsgivare i offentlig och privat regi, men förutsättningar och villkor kan skilja sig åt på många sätt. En mångfald av arbetsgivare att välja mellan i yrket är viktigt för sjuksköterskorna. Det visar en undersökning från SCB, gjord på uppdrag av Svenskt Näringsliv hösten 2017, som 1 097 sjuksköterskor verksamma i privat regi har medverkat i. Över 7 av 10 sjuksköterskor som arbetar i privat regi säger att det är viktigt med en mångfald av arbetsgivare att välja mellan.

Undersökningen ger också en del svar på varför sjuksköterskorna har valt att arbeta hos en privat vård- och omsorgsgivare. För en del av dem har det inte spelat någon roll om det är en privat eller offentlig vårdgivare. Men så många som 6 av 10 av sjuksköterskorna föredrog av olika anledningar att arbeta hos en privat vård- eller omsorgsgivare.

 

Den främsta anledningen som dessa sjuksköterskor angav var att det fanns bättre möjligheter att påverka sin egen arbetssituation inom den privat drivna verksamheten. Var femte sjuksköterska angav det som skäl. Näst främsta anledningen var att de upplevde att lönen var bättre i privat driven verksamhet och den tredje viktigaste anledningen var upplevelsen av en bättre arbetsmiljö i den privat drivna verksamheten.

Undersökningen bekräftar vikten av en mångfald av arbetsgivare i vård och omsorg. Den ger också en ögonblicksbild av vilka faktorer som sjuksköterskor tycker är viktiga när de väljer var de ska arbeta. Det är kunskap som arbetsgivare i vård och omsorg har nytta av, oavsett regi. Inte minst med tanke på att Sveriges kommuner och landsting bedömer att det kommer att behövas nästan 39 000 nya sjuksköterskor fram till 2026.

Här kan du ta del av SCB:s undersökning.