Här är vinstuppgörelsen, S och alliansen

Vårdföretagarna har av begripliga skäl haft många samtal med både regeringspartierna och alliansen de senaste åren. Båda efterlyser mer av ordning och reda i välfärden. Och bortsett från tanken på ett vinsttak för privata välfärdsföretag står de inte särskilt långt ifrån varandra i sakfrågorna. Det finns därmed förutsättningar för en långsiktig och stabil blocköverskridande uppgörelse i ”vinstfrågan”, skriver Vårdföretagarnas näringspolitiske chef, Håkan Tenelius i Dagens industri.

Så här skulle den kunna se ut:
* Följ upp kvaliteten. Utveckla de sätt att följa upp som tillämpas redan idag, som brukar- och patientenkäter. Dra nytta av den forskning och det utvecklingsarbete som sker just nu.
* Låt Norrköping bilda modell. Där har S, C, L och KD kommit överens om hur valfriheten och välfärden ska utvecklas med offentliga och privata aktörer i samverkan. Dialog och förtroende mellan aktörerna är ett viktigt inslag.
* Kräv transparens. Det ska vara lätt att ta del av information om en utförare av välfärdstjänster. Utgå ifrån den modell som facken och arbetsgivarna arbetat fram, ”Välfärdsinsyn”, där kvalitet, ekonomi, ägarförhållanden och medarbetarvillkor redovisas.
* Skärp tillståndskraven. Riksdagen har nyligen infört tillståndskrav för upphandlade boenden. Nästa steg är att göra tillståndskravet generellt, alltså omfatta alla enheter.
* Gör det lättare att välja vård. Alla kommuner och landsting bör redovisa jämförelser mellan utförare på ett lättbegripligt sätt, så att brukare och patienter kan göra väl underbyggda val.
* Underlätta för små och idéburna utförare. Lagen om valfrihetssystem måste utvecklas och konkurrensneutraliteten stärkas, så att olika typer av företag får lika chanser. Det måste vara lätt att avgöra företagsform, så att den som föredrar en idéburen vårdgivare kan göra sitt val.
* Utestäng oseriösa aktörer. Myndigheterna måste samarbeta bättre för att identifiera och stoppa oseriösa och kriminella aktörer som försöker ta sig in i välfärdsbranscherna.
* Kräv att utförare delar med sig av goda idéer och arbetssätt. En innovation som berikar välfärden får inte stanna hos en viss utförare utan ska komma alla till del.
* Ställ samma krav på kvalitet i vården och omsorgen oavsett utförare. Gör det obligatoriskt för både offentliga och privata utförare att redovisa kvaliteten i s k kvalitetsbokslut, där arbetssätt, utfall i kvalitetsjämförelser och hantering av Lex Sarah- och Lex Maria-ärenden redovisas.

En bred uppgörelse med skärpta, generella kvalitetskrav skulle välkomnas av företagen. Men framför allt skulle den gynna alla som är beroende av en fungerande och pålitlig välfärd.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

Artikeln publicerades i Dagens industri den 5 juli 2017