Så skapar valfrihet kvalitet

Sabina Joyau, expert på äldreomsorg i Vårdföretagarna uppmanar Norrköpings kommun att ställa tuffa kvalitetskrav på hemtjänstföretagen i debatt på Folkbladet.se.

Det är klokt av Norrköpings kommun att öppna upp hemtjänsten för privata alternativ genom LOV, lagen om valfrihet. Bland Vårdföretagarnas medlemmar finns god erfarenhet av att verka under LOV i de 162 kommuner där detta redan införts.

För ett ändamålsenligt valfrihetssystem finns det framför allt tre aspekter som bör beaktas.

Lika villkor och lika ersättning. SKL har visat att 7 av 10 kommuner med LOV i hemtjänst går med underskott i den kommunala hemtjänsten. Det indikerar att hemtjänsten är underfinansierad. A och O är därför att göra en korrekt uppskattning av vad hemtjänsten faktiskt kostar. Norrköping har påbörjat ett viktigt arbete med tidsmätning. Målet måste vara att landa i en hållbar ersättningsnivå som ger alla utförare lika förutsättningar att ge Norrköpingsborna god omsorg.

Ställ krav, mät och följ upp. Norrköpings skattebetalare har rätt att ställa tuffa krav på att skattepengarna ger så god omsorg som möjligt. På samma sätt har kommunens äldre rätt att kräva den bästa möjliga omsorgen. Därför uppmanar Vårdföretagarna Norrköpings kommun att våga ställa krav på de som ska utföra hemtjänst i kommunen. Men också att rigga en ordentlig rutin för uppföljning av all hemtjänst som utförs. Inspiration går att finna i Vårdföretagarnas egna medlemskrav.

Utgå från den äldre – vem är lagen om valfrihet till för? Äldreomsorgen är inte till för att lösa andra utmaningar som kommunen kan stå inför. Åtskilliga är exemplen på kommuner som vill lösa t.ex. arbetslöshet genom att ställa krav på hemtjänstföretagen. Ambitionen är vällovlig men flyttar fokus från omsorgens verkliga syfte – nämligen den äldre. Allt för statiska krav riskerar också att hämma innovation och nytänkande som ofta är välbehövligt inom omsorgen. Ges rätt förutsättningar kan Norrköping precis som flera andra kommuner med LOV snart ha hemtjänst med språkinriktningar eller med personalkontinuitet som profil.

Slutligen, LOV ger möjlighet att redan på förhand ha dialog med potentiella hemtjänstföretag som vill starta verksamhet i Norrköping. Använd den och räds inte att ställa frågor. Går kvalitetskraven att följa upp? Får kommunen det ni vill ha och det Norrköpings äldre behöver?

 

Artikeln tidigare publicerad på Folkbladet.se den 11 mars 2017