Ytterligare steg mot ökad kvalitet i välfärden

Strax innan jul lämnade regeringen propositionen ”2016/17:59 Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet” till riksdagen för behandling i februari. Den innehåller flera bra förslag för att öka kvaliteten i välfärden.

Regeringens förslag innehåller flera bra åtgärder för att öka kvaliteten i välfärden. Det handlar bland annat om att kommuner och landsting ska samarbeta kring barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, tillståndsplikt för privata konsulentverksamheter inom familjehemsvården och att placerade barn ska erbjudas hälsoundersökning av landstinget. Regeringen föreslår vidare att det ska införas en statlig tillståndsplikt för verksamheter inom socialtjänsten som kommunen överlämnar till en privat utförare genom ett avtal. Det rör sig till exempel om entreprenadavtal för äldreboende och stödboende för unga. Idag är sådana avtal undantagna från tillståndsplikt. Vi anser att regeringens förslag är bra. Det bidrar till att upprätthålla god kvalitet i omsorgen. Sammantaget innehåller propositionen flera mycket viktiga steg för att förbättra kvaliteten och öka tryggheten för barn och unga.

Vårdföretagarna har sedan länge drivit frågan om generell tillståndsplikt och likvärdiga villkor för alla aktörer som verkar inom socialtjänsten, oavsett regi. Att verksamhet bedrivs av en kommun eller landsting betyder inte per automatik att brister försvinner eller att kvaliteten är bättre än i privat regi. Flera undersökningar visar snarare på det motsatta. Det är viktigt att alla utförare i största möjliga mån ges samma förutsättningar för att en sund konkurrerens ska råda och för att allmänheten ska kunna göra kloka val. För att öka kvaliteten i välfärden är det även viktigt att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ges tillräckliga resurser för att korta handläggningstiderna för tillstånd och möjlighet att utföra ett mer frekvent tillsynsarbete än idag. Med hårdare kontroll och styrning blir det svårare för de oseriösa aktörerna att agera. Kvar bli de privata företag och kommun eller landstingsägda verksamheter som vill arbeta för brukare och patienters bästa.

Alliansen och Sverigedemokraterna har i varsina följdmotioner gjort tillägg till propositionen och föreslår att tillståndsplikt ska gälla alla utövare oavsett driftsform, även för verksamheter som drivs av kommuner och landsting. Förslagen ger riksdagen ytterligare möjlighet att införa ordning och reda i välfärden. Vi hoppas att det kan bli en bred enighet kring frågan i riksdagen.