Låt kommunal och privat äldreomsorg lära av varandra

Uppdrag granskning visar ikväll oacceptabla förhållanden inom svensk hemtjänst med Göteborg som exempel. Privata vård- och omsorgsgivare kan bidra till utveckling av hemtjänsten. Låt offentliga och privata utförare lära av varandra och gemensamt bidra till att utveckla välfärden. Göteborgs beslut om att införa LOV är en bra start på en förbättrad hemtjänst.

Uppdrag granskning kommer ikväll rapportera om hemtjänsten och vad som verkar vara oacceptabla missförhållanden i Bergsjön i Göteborg. I annonseringen av programmet tecknas en dyster bild av svensk hemtjänst. Det handlar om äldre som glömts bort av personalen och om äldre som alltför sällan träffar samma personal och därför gång på gång tvingas berätta vilken hjälp de behöver.

Det finns onekligen problem i hemtjänsten idag. Något annat än en värdig ålderdom kan vi självklart inte acceptera, men när skräckbilder målas upp finns det ofta skäl att lyfta blicken lite.

När de äldre själva får svara på frågan om de sammantaget är nöjd med den hemtjänst de har svarar 89 procent att de är nöjda. Dessutom har nio av tio förtroende för hemtjänstpersonalen. Resultaten kommer från 92 945 personer med hemtjänst som svarat på Socialstyrelsen enkät.

Det är i allt väsentligt ett gott betyg till hemtjänsten idag, även om mer kan göras.

I det specifika exemplet Göteborg saknar de äldre valfrihet. I kommunen tillåts inga privata alternativ att erbjuda sina omvårdstjänster. Det finns alltså ingen möjlighet för de äldre att välja, eller framförallt välja bort den hemtjänst som inte fungerar tillfredsställande.

Vårdföretagarna tror att valfrihet och konkurrens är en nyckel till att höja kvaliteten generellt i vården och omsorgen. Tittar man närmare på hemtjänst i privat regi jämfört med offentlig så ser vi att kvaliteten skiljer sig åt på en del viktiga områden.

Fler äldre kan påverka när hemtjänsten ska komma och fler får meddelande om tillfälliga förändringar.

VF_Faktakort_2015_

VF_Faktakort_2015_4

Dessutom har fler äldre en aktuell genomförandeplan och en namngiven fast personalkontakt.

VF_Faktakort_2015_12

VF_Faktakort_2015_9

De privata vårdgivarna sticker också ut när det gäller arbetet med en säker vård och omsorg. Enligt Socialstyrelsen har privata vård- och omsorgsgivare en större andel enheter där hemtjänstpersonalen har aktuella och skriftliga rutiner, beslutade på ledningsnivå, för att fånga upp äldre som till exempel inte öppnar dörren när hemtjänstpersonalen ringer på. Eller där det finns misstanke om undernäring, våld, missbruk eller helt enkelt ett försämrat hälsotillstånd hos den äldre. Sådana rutiner ger trygghet för den äldre, och för personalen.

Vi tror att privata vård- och omsorgsgivare har mycket att bidra med och är en kraft som kan utveckla välfärden. Denna bild delar vi med en mycket stor majoritet av landets socialchefer (78 procent) som tror att de fristående utförarna i mycket eller ganska stor utsträckning bidrar till kvalitetsutvecklingen av svensk socialtjänst.

I kommundelen Skönsmon i Sundsvall insåg kommunen att man behövde nya arbetssätt när man införde LOV och blev konkurrensutsatt. Det blev en succé. Nya framgångsrika metoder tillkommer både i kommunala och privat regi, men det viktiga är insikten att utan konkurrensen så hade det inte skett och Sundsvalls kommun hade antagligen fortsatt som vanligt.

När kommuner tar steget och låter andra bidra skapas en kvalitetskonkurrens som ger möjligheter att lära av varandra. Östersundsstudien är ett bra exempel på detta. Tack vare transparens och samarbete har Östersunds kommun och det privata vårdföretaget kunnat lära av varandra och på det sättet förbättrat äldreboendena i kommunen, både det offentligt drivna och det privat drivna.

Det är positivt att Göteborg nyligen har fattat beslut om att införa LOV och vi hoppas att det genomförs i en snar framtid och med rimliga villkor. Med LOV och valfrihet flyttar makten från politiker och tjänstemän till de äldre. Det är en bra start på en förbättrad hemtjänst.