Nio av tio använder sin valfrihet enligt Socialstyrelsen

Valfrihetssystem inom LOV har införts i fler än hälften av landets kommuner. Valfriheten är störst inom äldreomsorgen. De flesta brukare klarar att göra ett val av utförare på egen hand. Nio av tio med möjligheten att välja utförare tar också den möjligheten. Det konstaterar Socialstyrelsen i en färsk rapport om LOV.

Socialstyrelsen (SoS) har regelbundet följt upp stimulansbidragen för valfrihetssystem enligt LOV. I veckan lämnades en slutrapport för hela satsningen, ” Stimulansbidrag LOV Slutrapport 2011-2014”.

Rapporten, som bygger på enkätstudier, intervjuer och bearbetning av data, visar att antalet kommuner som infört LOV stadigt har ökat. Idag har 155 kommuner valfrihetssystem enligt LOV, det är fler än hälften av Sveriges alla kommuner. Andelen invånare som omfattas av valfrihet har också ökat väsentligt eftersom ett flertal större kommuner har valfrihetssystem.

Men, det har också skett en ökning av kommuner som fattat ett politiskt beslut om att inte införa LOV, från 29 kommuner i december 2011 till 57 kommuner i december 2014. Bland de kommuner som beslutat att inte införa valfrihetssystem har den främsta orsaken varit politiska skäl.

Rapporten konstaterar att både brukare och anhöriga är positivt inställda till att det finns möjlighet att välja utförare i hemtjänsten. Med bara ett enda undantag var alla intervjuade positiva till valmöjligheten som sådan. Ett viktigt motiv till detta är möjligheten att byta utförare om man är missnöjd.

Det är en maktfråga, att man själv faktiskt har makten att välja bort en utförare. Sedan om man alltid utnyttjar det är en annan fråga. Men man vet att man i varje ögonblick har en möjlighet att göra ett val, det är en trygghet i sig. (Anhörig)

Mest avgörande för valet är rekommendationer från anhöriga, vänner och bekanta eller som rapporten beskriver i väntrummet hos läkaren. Omval är relativt ovanligt. Det är möjligheten att välja bort som sådan som anses viktigt. Det stämmer väl överens med en nyligen genomförd Demoskop undersökning där nio av tio anser att man ska kunna välja bort en vårdgivare man inte är nöjd med och sju av tio anser att man bör få välja vilken vårdgivare man vill, oavsett var i landet man bor.

Rapporten lyfter fram den samstämmighet som råder bland de intervjuade biståndshandläggarna. De anser att valfriheten har bidragit till att höja kvaliteten generellt inom hemtjänsten. Konkurrensen har också lett till att utförarna anstränger sig för att leverera hemtjänst av god kvalitet.

Om man är utförare och har kunder som kan välja någon annan så försöker man lite extra. Man vill ju behålla sina kunder, det är ju personalens anställningar och verksamhetens ekonomi. (Biståndshandläggare)

Finns det då inga problem med valfrihetssystem enligt LOV? Självklart finns det flera förbättringsområden. Förutsättningarna för att införa LOV ser till exempelolika ut. Glesbygd och få invånare tycks göra det svårt att engagera privata utförare. Stödet till den enskilde i valsituationen kan utvecklas, särskilt för den lilla grupp som inte har förmågan att välja själva och heller inte får stöd av andra för att göra ett val.

Det här är utmaningar som Vårdföretagarna gärna diskuterar vidare. Rapporten är ett gott underlag till fortsatta diskussioner om hur LOV kan utvecklas, och valfriheten öka.

Ta del av Socialstyrelsens rapport här.