Är bemanningen avgörande för kvaliteten i äldreomsorgen?

Idag konstaterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport att det finns ett litet positivt samband mellan personaltäthet och hur nöjda de äldre är på sitt äldreboende. Analysen visar dock att det krävs så stora personalökningar för att alls påverka brukarnöjdheten att det går att ställa frågan om det är att använda resurserna effektivt.

Frågan om sambanden mellan personalbemanningen och kvaliteten i äldreomsorgen är högaktuell, inte minst mot bakgrund av regeringens satsning på ökad bemanning som nyligen presenterades i vårbudgeten. Sedan tidigare har regeringen också gett Ilmar Reepalus utredning uppdraget att titta närmare på bemanningskrav. Mot denna bakgrund är analysen av sambanden mellan bemanning och kvalitet välkommen.  

Svenskt Näringslivs rapport baseras på aktuell statistik från Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån och Sverige Kommuner och Landsting och ställer frågan ”Finns det något samband mellan kvalitet, kostnader och bemanning i äldreomsorgens särskilda boenden?”. Analysen visar att det finns ett litet positivt samband mellan bemanning och hur nöjda de äldre är med kvaliteten. Boenden med högre personaltäthet uppvisar något högre brukarupplevd kvalitet.  

Men personaltätheten verkar inte spela samma roll för andra kvalitetsmått, till exempel andel brukare med aktuell genomförandeplan eller vårdplan, eller andel brukare med en aktuell läkemedelsgenomgång. Däremot tycks lägre personalomsättning och högre andel personal med adekvat utbildning vara kopplat till högre kvalitet. Och boenden som bedrivs i privat regi samvarierar med en högre kvalitet i omsorgen jämfört med boenden i offentlig regi. Det går alltså inte att dra slutsatsen att bemanningen ensamt är avgörande för om kvaliteten är bra.  

Rapporten visar samtidigt att det krävs en väldigt hög ökning i personalkostnader för att alls påverka brukarnöjdheten. Så hög att det går att ställa sig frågan om det är att använda resurserna effektivt. Rapporten ger ett exempel, i ett boende med 100 brukare och 30 personal behöver 10 fler personal anställas för att gå från 70 nöjda brukare till 71 nöjda brukare.  

Regeringens grundval att det går att lagstifta fram god kvalitet genom att sätta ett krav på personalens antal kan starkt ifrågasättas. Dagens rapport visar att frågan är mycket mer komplex än så och att kvalitet beror på fler faktorer.  

Utgångspunkten måste vara att brukarnas behov ska styra bemanningen på äldreboendet. Därför kan bemanningen inte regleras centralt, utan det måste vara ett ansvar för vårdgivaren att säkra en god bemanning varje dag på äldreboendet.  Svenskt Näringslivs rapport har idag gett oss en pusselbit i debatten om bemanningen i äldreomsorgen. Den är ännu ett viktigt underlag som måste beaktas av Ilmar Reepalus utredning och av regeringen.