Låt Östersundsstudien visa vägen

Östersundsstudien handlar om två identiska äldreboenden där enbart driftformen skiljer sig åt. Det ena drivs av kommunen och det andra av en privat utförare, Vardaga. Studien är intressant av många anledningar. Den erbjuder ett unikt tillfälle att se hur två olika driftformer lever upp till kvalitets- och budgetkrav.

 

Enligt studien lyckas det privata äldreboendet leverera högre kvalitet än det kommunala, och till en lägre kostnad. Slutrapporten visar att Vardaga lyckas bättre på åtta av tio kvalitetsparametrar och kommunen på en av tio. Den sista parametern ger samma utslag för båda utförarna.

Det är intressanta resultat som är väl värda att begrunda. Vi känner igen dem från andra studier. Gång på gång ser vi att kvaliteten är lika hög alternativt högre i privat verksamhet. Socialstyrelsen presenterade en rapport i höstas som visar just detta.

Samtidigt är det viktigt att inte lägga allt för stor vikt vid Östersundsstudiens resultat. Även om den håller hög klass och är professionellt genomförd kan den bara bli en spegling av verkligheten. Det är självklart så att uppmärksamheten det innebär att man gör en studie påverkar hur medarbetare och boende agerar och reagerar. Man kan inte utesluta att omständigheterna påverkar resultaten.

Nog för att privat vård återigen tillmäts högre kvalitet. Det verkliga värdet i studien ligger i hur mycket bättre både offentlig och privat vård blir om de tillåts konkurrera med varandra, och om resultaten hela tiden följs upp och redovisas.

Det handlar inte om att knäppa någon på näsan och få dem att erkänna att de haft fel. Det är inte heller ett slag som en gång för alla ska avgöra vilken driftform som är bäst. Med den inställningen kommer vi hamna fel gång på gång.

Istället handlar det om att mångfald berikar och konkurrensen den ger upphov till leder till bättre kvalitet för alla.

Östersundsstudiens goda effekter kan uppnås på fler platser. Genom att tillåta LOV och genom att inte begränsa privata alternativ blir valfriheten en realitet för fler. Det är med valfriheten och den kvalitetskonkurrens den leder till som alla aktörer, privata såväl som offentliga, stimuleras till att bli allt bättre.