Privat driven äldreomsorg håller hög kvalitet

Socialdemokraterna har startat en ny kampanjsida som lyfter ett enskilt fall där en anhörig är missnöjd med bemanningen på ett äldreboende. Aftonbladet och Dagens Arena har lyft denna berättelse tidigare. Utan att veta något om fallet så är det alltid tragiskt när personer far illa eller är missnöjd med äldreomsorgen, oavsett om det drivs i privat eller kommunal regi. Socialdemokraternas kampanj bygger på att eftersom äldreboenden i privat drift har lägre bemanning leder det till sämre omsorg än i den kommunala driften. Detta antagande kan tyckas enkelt att hålla med om men det får faktiskt inte stöd i forskningen, de privata äldreboendena håller inte sämre kvalitet än de kommunala.

Nyligen släppte Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) en rapport om just privata utförare i äldreomsorgen. I Svenska dagbladet skriver de så här ”grova generaliseringar om vinstsyftande utförare kommer däremot inte de äldre till gagn.”. Läs hela rapporten här.

Socialstyrelsen genomförde en stor granskning av driftsformer i äldreomsorgen efter Caremadrevet. Socialstyrelsen kunde inte se några entydiga skillnader i kvaliteten mellan kommunalt och privat drivna äldreboenden. De kommunalt drivna äldreboendena har något högre personaltäthet och andel utbildad omsorgspersonal. Men på de privat drivna äldreboendena finns fler sjuksköterskor, lägre personalomsättning och de anställda har närmare till sin chef. Socialstyrelsen bedömde också att de privat drivna äldreboendena är bättre på att förebygga trycksår, fall och undernäring samt på genomgångar av de äldres läkemedel. Läs gärna hela rapporten och se speciellt diagrammet på sidan 20 här.

Statistik har även visar att privata vårdföretag har lägre sjukfrånvaro och högre trivsel som minskar personalomsättningen. Det sänker kostnaderna men inte kvaliteten.

Socialdemokraternas krav på att privata utförare ska tvingas till samma bemanning som kommunala är att börja i fel ände. Det måste vara den verkliga kvaliteten som är avgörande, inte lösa antaganden om sambanden mellan personalkostnader och kvalitet. All vård och omsorg måste följas upp – den som levererar god kvalitet ska premieras, och den som inte förmår att leverera tillräcklig bra kvalitet ska inte få fortsätta. Och det måste gälla både privata och offentliga enheter.