Tre hinder som kan hämma LOV

Regeringens syfte med Lagen om valfrihetssystem (LOV) var att uppmuntra valfrihet, mångfald och entreprenörskap inom vården och omsorgen. Rätt använd menar vi på Vårdföretagarna att syftet kan uppnås och vi ställer oss positiva till LOV. Erfarenheterna av LOV inom hemtjänsten, ett år efter att det infördes, är dock blandande.

Det är glädjande att se att så många kommuner infört LOV och att närmare 210 kommuner ansökt om stimulansbidrag för att utreda och i vissa fall införa LOV. Men för att LOV ska ge de äldre en verklig valfrihet måste systemen vara rimliga. Så är inte alltid fallet idag.

Företagens erfarenheter visar att det framförallt är tre faktorer som riskerar att hindra utvecklingen med fler utförare och ökad valfrihet. Dessa faktorer är:

1. Ersättningsnivåerna, som i många fall innebär orimliga villkor för företagen. Det finns exempel där kommuner inte ger ersättning för resor, dubbelbemanning, dokumentation, kompetensutveckling eller biståndsdiskussioner med brukaren. En annan framträdande brist är kommunala verksamheter som drivs med förlust. Eftersom LOV inte ger någon garanterad kundstock åt nya aktörer i hemtjänsten är det orimligt att tro att reformen ska leda till att nya aktörer åtar sig stora uppstartskostnader så länge som problemet med kommunala förlustverksamheter inte åtgärdas.

2. Icke konkurrensneutrala villkor mellan den offentligt och privat drivna hemtjänsten. Som exempel kan här nämnas att många kommuner undantar nattuppdragen, som ger högre ersättning, från erbjudandet och behåller dem i kommunal regi. Här stängs alltså entreprenörerna ute från en hel marknad som skulle ge möjlighet till bättre ekonomi. Kommunerna behåller sin monopolställning på natten och konkurrens på lika villkor blir omöjlig. Ett annat exempel är ickevalsalternativet som i många fall behålls i kommunens egenregi. Här förespråkar Vårdföretagarna ett roterande schema så att alla utförare i vissa perioder är ickevalsalternativet.

3. Bristande dialog mellan beställare och utförare. Flera företag upplever att det i vissa kommuner finns en dålig förståelse för utmaningarna med att starta och driva företag inom vård och omsorg.

Intresset för LOV är stort ute i våra kommuner och rätt använd gör lagen om valfrihetssystem det möjligt för brukarna att själva få bestämma vem som ska utföra deras hemtjänst. Om de inte är nöjda så finns det något annat att byta till. Det leder till en mer individanpassad omsorg som visat sig leda till fler nöjda äldre och därmed ökad kvalitet. För att LOV: en ska bli framgångsrik så är det dock oerhört viktigt att beställarna och utförarna förstår varandra och tidigt hittar en plattform för en öppen dialog. Detta är grunden till att skapa system som är hållbara i längden.

Sara Öberg, näringspolitisk expert på Vårdföretagrna.

Artikeln tidigare publicerad i anbudsjournalen, nr 3, 2010.