Upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:8) Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård. Dnr. 4.1.1-40561/2014

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

2 december 2014

Kontaktperson