Upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1989:20) om hälso­undersökning av utländska adoptivbarn Dnr 4.1.1-40723/2014

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

19 januari 2015


Länk till remiss

VF_adoptivDnr_4_1_1_40723_2014_A.pdf