Upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (1997:10) Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunernas hälso- och sjukvård Dnr. 4.1.1.40560/2014

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

2 december 2014