Förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Dnr: 4.1.1-15122/2016

Detta ärende

Status


Från

Socialstyrelsen


Svar senast

2 september 2016


Länk till remiss

Remiss 411-15122-2016.pdf

Kontaktperson

Fredrik Borelius

Näringspolitisk expert, Personlig assistans
+46 8 762 6926
+46 72 527 6926
Skicka ett mail