En kommunallag för framtiden SOU 2015:24

Vårdföretagarna har tidigare lämnat synpunkter på utredningens delbetänkande Privata utförare – kontroll och insyn (SOU 2013:53), där de delar som rör kommunalt ansvar i förhållande till privat utförd verksamhet samt allmänhetens behov av insyn och information togs upp. I detta remissvar till slutbetänkandet för En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) har Vårdföretagarna haft fortsatt fokus på förslag som påverkar privata vård- och omsorgsgivare. Därför avstår Vårdföretagarna att kommentera de övriga förslag som enbart har inverkan på strukturen och verksamhetsformer i landets kommuner och landsting. Vårdföretagarna ställer sig positiva till utredningens tilläggsdirektiv (dir.2013:100), där en viktig del har varit att utredaren ska överväga om kommunallagen kan göras mer konkurrensneutral mellan olika utförare av kommunal verksamhet.

Läs Vårdföretagarnas remissvar.

Detta ärende

Status


Från

Finansdepartementet


Svar senast

30 oktober 2015


Länk till remiss

Läs remissen

Kontaktperson

Fredrik Borelius

Näringspolitisk expert, Personlig assistans
+46 8 762 6926
+46 72 527 6926
Skicka ett mail