Hoppa till innehåll
Johan Lahne - näringspolitisk expert individ och familj

Vård­företagarna har lämnat remissvar på betänkandet För barn och unga i samhällsvård SOU 2023:66

Utredningen För barn och unga i samhällsvård är mycket omfattande och lämnar cirka 130 förslag. Flera är bra och kan ge goda effekter så att fler barn och unga i tid får de insatser de har rätt till. Det finns dock ett par förslag som Vårdföretagarna menar skulle få stora negativa konsekvenser. Vi är därutöver förvånade över utredningens fokus på driftsform. Bitvis tycks det mer prioriterat att begränsa privata aktörer i samhällsvården än att förbättra vårdens kvalitet och tillgänglighet. Det är ett fokus som knappast gagnar de som verksamheterna finns till för.

Du kan ta del av hela Vårdföretagarnas remissvar här.

Utredningens förslag väcker oro bland familjehem

Utredningen föreslår att socialnämnden i respektive kommun enbart ska få lov att ersätta familjehemmen direkt. Vårdföretagarna och de många familjehem vi fört en dialog med kring detta förslag har en annan bild och avstyrker utredningens förslag.

Enklare fall klarar kommunerna många gånger själva men om även placerade barn med komplexa behov ska få chansen att växa upp i en familj krävs ett väl fungerande och tillgängligt stöd. Den enskilda kommunen måste ha rätt att bestämma om man vill använda sig av konsulentstödsverksamheter och den trygga helhetslösning de erbjuder.

Konsulentstödda familjehem är dyrare än familjehem utan konsulentstöd, men en kostnadsjämförelse med institutionsvård är mer relevant eftersom målgruppen kräver en mer omfattande insats än ett vanligt familjehem utan extra stöd kan erbjuda. Det stödet tillhandahålls främst av privata konsulentstödsverksamheter. Bland familjehem finns en stor oro för att stödet ska minska eller bli sämre om utredningens förslag blir verklighet.

I den undersökning Vårdföretagarna genomförde bland drygt 200 familjehem under hösten 2023 uppger två tredjedelar att ett uteblivet konsulentstöd skulle få negativa konsekvenser för deras möjlighet att verka som familjehem. Vart fjärde familjehem skulle helt sluta ta emot placeringar. 41 procent av familjehemmen menar att de skulle behöva ta emot barn med mindre komplexa behov.

Register över familjehem måste utformas i nära dialog med familjerna

Vårdföretagarna tillstyrker att det införs ett enklare, nationellt register över godkända och utredda familjehem. Ett nationellt register måste dock utformas i nära dialog med de familjer som ska registreras. Vårdföretagarna ser stora integritets- och säkerhetsrisker med utredningens övriga förslag om att bygga en sökdatabas över familjehem.

Välkommet utreda ökad specialisering i samhällsvården

Idag finns utmaningar med IVO:s tolkning av hur bred inriktning HVB-verksamheter kan ha. Det leder exempelvis till att verksamheter inte kan ta emot unga med missbruksproblematik och kriminellt beteende i samma verksamhet, trots att det finns en tyvärr växande målgrupp som har just dessa problem.

Därför välkomnar Vårdföretagarna den nya utredningen som regeringen tillsatt om Stärkt trygghet och säkerhet för barn och unga i hem för vård eller boende som ska se över en differentiering av HVB samt behovet av ökade befogenheter.

Avslutningsvis: Vårdföretagarna vill uppmana politiken att i det fortsatta arbetet ha en nära dialog med alla de professionella och eldsjälar som varje dag hjälper placerade barn och ungdomar en bit på vägen mot utbildning, arbete och ett välfungerande vuxenliv. Målet måste vara att underlätta deras arbete, så att de kan erbjuda ett än bättre stöd.