Hoppa till innehåll
Tjejer hänger i skatepark

Utredningen För barn och unga i samhällsvård överlämnad till regeringen

Igår presenterades utredningen För barn och unga i samhällsvård. Utredningen tillsattes av den förra, socialdemokratiska, regeringen och har arbetat under två års tid, i dialog med en lång rad intressenter. Bland annat Vårdföretagarna och våra medlemmar har delat med sig av kunskap och erfarenheter.

Goda och nära relationer, meningsfull vård samt trygghet och sammanhang för barnen och ungdomarna, har varit centrala utgångspunkter för utredningen. Utredningen synliggör och bekräftar att åtgärder krävs, på flera områden, och lämnar sammantaget 130 förslag. Från Vårdföretagarnas sida kommer vi att återkomma med samlade synpunkter när utredningen remitteras, då en rad intressenter får möjlighet att ge sin återkoppling inför politikens fortsatta arbete.

Färre barn och unga får hjälp

Det finns tydliga indikatorer på att allt fler barn och unga behöver stöd från samhället i form av insatser från socialtjänsten.

Exempelvis ökade orosanmälningarna till socialtjänsterna med 30 procent mellan åren 2018 och 2021. För samma period ökade de kurativa samtalen med barn hos Bris med nästan 60 procent. Därtill har antalet barn och unga som väntar på ett först möte hos Barn och ungdomspsykiatrin, BUP, ökat med 50 procent mellan 2018 och 2022.

Antalet barn och unga (exklusive ensamkommande) som någon gång under året haft en behovsprövad heldygnplacering minskade, enligt Socialstyrelsen statistik, under perioden 2018 till 2022, från 34 000 till 28 000. Under samma period har gruppen barn 0–18 ökat med knappt en procent. Minskningen har inte kompenserats av fler så kallade öppna insatser. Trots att behoven ökar visar statistiken att allt färre barn och unga får hjälp.

Det finns en bred politisk ambition att undvika placering av utsatta barn och unga på institution, om andra alternativ är möjliga. Därför har utredningen lagt särskilt fokus på familjehemsvård.

Vårdföretagarnas medlemsföretag vill bidra till ökad samhällsnytta genom att fler barn får det stöd de behöver. Våra medlemmar arbetar på uppdrag av nästan samtliga kommuners socialtjänst med insatser och verksamheter från öppenvårdsinsatser till heldygnsvård i familjehem, stödboende och HVB.

För att våra medlemsföretag ska kunna bidra med maximal samhällsnytta krävs reformer, så att verktygslådan blir den bästa möjliga.