Hoppa till innehåll
Björn Arnek - branschekonom Vårdföretagarna

Ny rapport: Nio av tio vårdcentraler med de svagaste socioekonomiska profilerna är privatdrivna

En kritik som riktats mot den fria etableringen av privatdrivna vårdcentraler är att de privata utförarna påstås etablera sig där patienter inte är så vårdkrävande. Skillnaden mellan vårdcentraler drivna i privat regi respektive i regionens regi i Stockholm är sammantaget liten vad gäller socioekonomi och sjuklighet. Värt att notera är dock att privatdrivna är överrepresenterade vad gäller vårdcentraler med såväl de svagaste socioekonomiska profilerna som de svagaste profilerna för sjuklighet.

En kritik som riktats mot den fria etableringen av privatdrivna vårdcentraler är att de privata utförarna påstås etablera sig där patienter inte är så vårdkrävande. En konsekvens av detta, påstås det, är att personer med små vårdbehov oftare uppsöker vårdcentralen medan multisjuka och personer med svag socioekonomisk profil får allt svårare att få tillgång till vård.

Sjuklighet i Region Stockholm

Inom Region Stockholm är det stor skillnad mellan vårdcentraler vad gäller såväl de listade patienternas socioekonomiska profil som sjuklighet. I denna rapport visar vi att skillnaden inte i huvudsak beror på om vårdcentraler drivs i privat eller i regionens regi. I stället finns inom båda dessa grupper av vårdcentraler patienter med stark socioekonomisk profil och svag socioekonomisk profil. Detsamma gäller sjuklighet.

Skillnaden mellan vårdcentraler drivna i privat regi respektive i regionens regi är sammantaget liten vad gäller socioekonomi och sjuklighet. Medianvärdena för de mått på socioekonomi och sjuklighet som används av regionen är i stort sett desamma. Även spridningen av måtten är relativt likartad mellan vårdcentraler i de två regiformerna. Värt att notera är dock att privatdrivna är överrepresenterade vad gäller vårdcentraler med såväl de svagaste socioekonomiska profilerna som de svagaste profilerna för sjuklighet.

Ersättningen till vårdcentralerna baseras till cirka 80 procent på vilka som är listade där och hur deras ålder, socioekonomiska profil och sjuklighet ser ut. Poängen med ersättningsystemet är att det ska göras en riskjustering som kompenserar för skillnader mellan de listade utifrån dessa variabler. Det innebär att ersättningen är högre vid hög ålder, svagare socioekonomisk profil och svagare sjuklighetsprofil, för att kompensera för att det förväntas leda till högre sjukvårdsbehov. Därmed elimineras eventuella ekonomiska incitament kopplade till dessa faktorer vid etablering. Det finns således inget stöd för påståendet att vårdcentraler i privat regi i större uträckning än vårdcentraler i regional regi har mindre vårdkrävande patienter.

Små skillnader mellan privatdrivna och regiondrivna vårdcentraler gällande socioekonomisk profil

– Det framställs ofta som privatdrivna vårdcentraler i huvudsak har välbärgade och friska patienter listade. Sanningen är dock att det är små skillnader mellan privatdrivna och regiondrivna vårdcentraler utifrån såväl de listade patienternas socioekonomiska profil som sjuklighetsprofil, säger Björn Arnek, branschekonom.