Hoppa till innehåll
Man på äldreboende med undersköterska

Välkommet att regeringen ser över hur fristående aktörer ska få del av statsbidrag

Regeringen har tillsatt en utredning om hur de riktade statsbidragen inom äldreomsorgen kan utvecklas för att minska administrativa kostnader, bli mer träffsäkra och komma all äldreomsorg till del.

Detta är en fråga som Vårdföretagarna drivit länge. I våras skickade vi en skrivelse till regeringen i frågan och fick även träffa äldreministern för att diskutera det. Ett återkommande problem vi ser är att fristående aktörer inte får ta del av statsbidrag. Ytterst innebär det att delar av äldreomsorgens medarbetare och äldre inte får möjligheten till de kvalitetshöjande insatser som statsbidragen syftar till. Det kan inte vara beslutsfattarnas intention.

Fristående utförare inte får del av medlen

Ett färskt exempel på detta är återrapporten från Socialstyrelsen om 2022 års statsbidrag till kommuner för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre. Bidraget är generöst, 4 miljarder kronor per år, och ger stor frihet att använda medlen till områden som kommunen prioriterar. Ett uttryckligt krav är att fristående aktörer ska ha möjlighet att ta del av bidraget om det används på områden där fristående aktörer finns. Trots detta uppger nästan hälften av de kommuner som har fristående utförare att de inte fått ta del av medlen. 

Fristående utförare borde kunna söka medel direkt från Socialstyrelsen

En möjlig förklaring skulle kunna vara att pengarna använts på områden där kommunen inte har fristående utförare eller att de inte använts i utförarledet, till exempel för att utveckla informationssäkerheten eller biståndshandläggningen. Men samtidigt uppger nästan alla kommuner att de använt en del av bidraget för att betala lönekostnader för undersköterskor och vårdbiträden. Samma sak gäller utbildningar till personal. Det tyder på att fristående utförare inte får del av medlen enligt anvisningarna.  Vårdföretagarna vill helst av allt se en ordning där fristående utförare kan söka medel direkt från Socialstyrelsen. Det skulle både bidra till ökad rättssäkerhet och möjliggöra för alla äldre och medarbetare att gynnas av statliga satsningar. Regeringens utredning ger hopp om att en bättring ska ske på området.