Hoppa till innehåll

presskonferensen framkom en bredare ambition att stärka skyddet och stödet för barn och unga. Fler tidiga och förebyggande insatser ska förhoppningsvis minska behovet av andra, mer långtgående samhällsinsatser. Men för de allra mest utsatta kommer det fortsatt behövas en väl fungerande och utbyggd samhällsvård med olika insatser, såväl familjehem som institutionsvård.

Familjehem är den vanligaste insatsen

Det finns en bred politisk ambition att så få barn och unga som möjligt ska vårdas på institution. Nära tre av fyra boendeinsatser är familjehem. Regeringen vill att ännu fler barn och unga ska få möjlighet att växa upp i en familj. Det är en lovvärd ambition, som bara kan bli verklighet om det finns ett välfungerande och tillgängligt stöd runt familjehemmen. Då kan fler familjer öppna sina hem.

Konsulentstödet är avgörande för fler familjehem

Konsulentstödda familjehem är ett sätt att genom samhällets stöd ge fler barn möjlighet att växa upp i en familj. Konsulentstödet skapar ett socialt skyddsnät runt familjer så att de klarar av att ta emot barn med omfattande utmaningar. Genom det sammanhållna stöd som konsulentverksamheterna erbjuder blir det möjligt för helt vanliga familjer att göra fantastiska insatser för barn som annars inte skulle kunna växa upp i en familj.

Konsulentstödet är avgörande för att Sverige framöver ska ha tillräckligt många familjehem. Redan i dag råder brist på familjehem. Redan i dag är det svårt att placera vissa barn och ungdomar med mer komplexa utmaningar.

Konsulentstödda familjehem är en bärande del av samhällets vård av barn och unga. Läs gärna mer om en av alla familjer som arbetar med konsulentstöd.

Det är en helhetslösning som bör värnas. Som ger barnen och familjerna den trygghet och det unika stöd som behövs. Alternativet är att fler barn och ungdomar hänvisas till andra placeringsformer än familjehem.

Utan väl fungerande konsulentstödsverksamheter kommer Sverige ha färre familjehem.