Hoppa till innehåll

Sänkta ersättningar för digitala besök och en kraftig begränsning av hur många besök patienterna får göra inom vårdval Rehab. Det var några av de förslag den styrande minoriteten i Västra Götalandsregionen nyligen lade fram för beslut i den Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Oppositionen valde dock att stå upp för patienterna, och lade fram ett eget förslag. Det är ett viktigt steg i rätt riktning att bryta den trend vi ser över hela landet där makten flyttas från patient och personal till politiker.

Inga sänkta avgifter för digitala besök

Oppositionens förslag, som röstades igenom, innebär att den sänkta ersättningen för digitala besök avslogs och förändringen av takkonstruktionen blev mindre. Effekten är att även de med stora vårdbehov framgent kan få vård i Västra Götaland och att utvecklingen av den digitala vården som uppskattats av medarbetare såväl som personal kan fortsätta.

Rusta primärvården

Det är inte konstigt att Västra Götaland liksom övriga regioner försöker kapa kostnader. Ekonomin är pressad, i regionerna såväl som på andra håll. Nu görs flera stora besparingar på regionens akutsjukhus. Det ska bland annat hanteras genom att färre vårdas där. Avsikten är att fler patienter istället ska få hjälp i den nära vården.  Det är också en strategisk inriktning som präglar större delen av landet. Problemet är dock att den ofta är just strategisk. För när patienter ska skrivas ut från sjukhus, eller erbjudas vård för att undvika att hamna där är primärvården en nyckelfaktor. Då krävs att den rustas – inte begränsas. Vården inom primärvården och vårdval rehab är kostnadseffektiv – och bidrar till bättre livskvalitet för många.

Tack vare oppositionens handlingskraft finns nu fortsatta möjligheter till rehab såväl i tätort som glesare befolkade områden. Personalen får även framgent möjlighet att välja arbetsgivare. Och vården kommer även fortsättningsvis kunna erbjudas både fysiskt och digitalt, med utgångspunkt i patientens behov.