Hoppa till innehåll

Ny rapport: Privat drivna särskilda boenden kostnadseffektiva enligt studie

Vårdföretagarna har anlitat PWC, ett globalt konsultföretag som är experter på kommunal ekonomi, för att jämföra kostnaden för kommuner att driva särskilda boenden i egen regi jämfört med att anlita en privat aktör. Studien visar att kostnaden i genomsnitt var åtta procent lägre om man jämför ersättningen till de privata aktörerna med kommunens faktiska kostnad för att driva boenden i egen regi. Samtidigt var kvaliteten, mätt som brukarnöjdhet, något högre.

Syftet med studien var att undersöka om privata aktörer driver särskilda boenden till lägre kostnader än boenden som drivs i kommunal regi. Privata aktörer kan då bidra till att hushålla med kommunens begränsade resurser. Den demografiska utmaningen, som innebär en kraftig ökning av invånare över 80 år de kommande 10 åren, medför dessutom att kommunerna behöver använda befintliga resurser i äldreomsorgen på ett än mer effektivt sätt. Studien visar att alternativet att anlita en privat aktör är ett sätt att åstadkomma det. Med studien har Vårdföretagarna också tagit fram en modell för att analysera kostnaderna för att driva äldreboenden i kommunal regi. Modellen gör det därför möjligt att jämföra kostnader mellan de olika regiformerna. Modellen möjliggör också för kommuner att jämföra produktionen i egen regi med varandra och på så sätt lära av varandra.  

Mer om resultaten

I studien jämförs tio privat drivna äldreboenden med lika många boenden i egen regi (som är byggda av och drivs av kommunen). De privat drivna boendena hyrs av och är byggda på uppdrag av den privata aktören. Entreprenader, där kommunen äger eller hyr lokalen och låter en privat aktör stå för driften omfattas inte av studien.  

Urvalet bygger på jämförbara särskilda boenden för äldre inom offentlig respektive privat drift. Urvalet har hämtats från Boverkets sammanställning av nybyggda SÄBO och har baserats på följande kriterier: 

  1. Boenden byggda mellan åren 2010–2021 
  2. Boenden av liknande storlek och antal platser per avdelning (eftersom det påverkar bemanning och OH-kostnader)
  3. Geografisk spridning
  4. Både boenden med demensvård och somatisk vård ingår i studien

Studien jämför kostnaden för att anlita en privat aktör, i form av den avgift som kommunen betalar till den privata aktören, med kostnaderna för kommunen att driva ett särskilt boende i egen regi. Kostnaderna för boendena i egen regi omfattar, utöver direkta driftskostnader, såsom personalkostnader och hyra, även olika overheadkostnader i kommunen som också hänför sig till det särskilda boendet. Justeringar har också gjorts utifrån kostnader för vikariepooler, internhyra och eventuella undersk