Hoppa till innehåll

Vad tar vi med oss till nästa pandemi eller samhällskris?

I samband med att Coronakommissionen kom med sitt slutbetänkande tidigare i år presenterade Vårdföretagarna en rapport om den privatdrivna vårdens erfarenheter och lärdomar från pandemin. Under våren har Vårdföretagarna fört dialoger med regioner, politiken och andra berörda myndigheter. Vad tar vi med oss till nästa pandemi eller samhällskris? Johan Lahne, näringspolitisk expert, berättar.

Vad har varit syftet med dialogerna?

– Pandemin lärde oss nya sätt att organisera och ge vård i en extremt pressad situation som sjukvården inte var förberedd på. Dessa lärdomar måste tas om hand inför nästa pandemi eller samhällskris men det finns också mycket vi kan använda oss av i vårdens vardag. För privata vårdgivare har det varit självklart att föra dialog och ha ett gemensamt kunskapsutbyte.

Vilka är de viktigaste lärdomarna?

– I den politiska debatten har det målats upp en bild av att privata vårdgivare inte hjälpt till under pandemin. Verkligheten är en annan. Vi har träffat hälso- och sjukvårdsdirektörer samt andra chefer och utredare inom regionerna och myndigheter som bekräftat Vårdföretagarnas slutsatser. Privata vårdgivare har ställt upp och ställt om. Varannan vaccindos (dos 1 & 2) under de stora massvaccionationerna gavs av privata vårdgivare. Vårdpersonal har lånats in. Operationssalar har lånats ut med full bemanning till regionernas egna operatörer så att den elektiva vården till viss del kunde uppehållas. Men den främsta lärdomen är att vi i första hand bör flytta patienter, inte vårdpersonal. Att introducera ny personal, i ny verksamhet under kris är ingen enkel manöver. Det visade sig bättre att göra om befintliga avdelningar eller verksamheter till vård av covidpatienter. Det är en lärdom som behövs i diskussionerna om utlåning av personal.

Regioner och nationella myndigheter har gjort egna utredningar – vad kan Vårdföretagarna bidra med?

– Det finns flera, gedigna utredningar men som i huvudsak fokuserat på den egna regionens verksamheter och samverkan med andra myndigheter. Vårdföretagarnas medlemsföretag är verksamma i de flesta regioner och har kunnat bidra med ett helikopterperspektiv och jämförelser mellan regionerna. Men framför allt har vi kunnat lyfta fram de samlade erfarenheterna från privata vårdgivare, vilket annars varit en vit fläck i de flesta utredningar.

Vad bör vi ta med oss inför nästa pandemi eller samhällskris?

– Vi bör planera för nästa kris idag och se till att det finns en tydlig och etablerad plattform för samverkan med privata vårdgivare. Det finns redan bransch- eller verksamhetsråd i vissa regioner, men inte alla. De mest framgångsrika exemplen har samlat både regionens verksamheter i egen regi respektive privata. Vidare behövs en översyn av krisklausuler och red ut vad som gäller i händelse av en ny pandemi eller samhällskris. Men framför allt behöver privata vårdgivare ges möjlighet att delta i planeringsarbetet för krisberedskap. Privata vårdgivare är en del av sjukvårdssystemet som måste nyttjas optimalt.

Vårdföretagarna har haft dialog med:

Region Stockholm
Region Uppsala
Region Halland
SKR
Socialstyrelsen
Coronakommissionen