Hoppa till innehåll

Kan Statskontorets rapport bli en väckarklocka denna gång?

I september 2015 skrev Vårdföretagarna ett blogginlägg om en rapport från Statskontoret, rubriken på texten var ”Låt Statskontorets rapport bli en väckarklocka”. Statskontoret konstaterade då att regeringssatsningar inom äldreomsorgen inte nådde äldre som anlitade privata utförare av sin omsorg.  Nu sju år senare kan vi konstatera att problemen kvarstår. Låt oss hoppas att Statskontorets nya utvärdering kan bli en väckarklocka denna gång.  

Statskontoret har fått i uppdrag att genomföra en utvärdering åt regeringen. Syftet är att föreslå hur staten kan minska de administrativa kostnader som följer av olika typer av statlig styrning. Med den statliga styrningen menas det som riksdagen, regeringen och de statliga myndigheterna utövar inom olika kommunala verksamhetsområden. Vårdföretagarna har fått möjlighet att lämna synpunkter och konkreta förslag som utvecklats till en skrivelse

De områden som Vårdföretagarna lyfter fram som mest problematiska är:  

  • Långa handläggningstider inom IVO  
  • Återbetalningskrav inom personlig assistans
  • Regelverken och processerna kring statsbidrag 

IVO har i grunden en viktig roll för vård- och omsorgssektorn via utövande av tillsyn och att svara för tillståndsgivning. Det finns förbättringspotential för verksamheten inom IVO vilket Vårdföretagarna har framfört vid ett flertal tillfällen i dialog med IVO. Vi har nyligen påpekat detta tillsammans med SKR, Fremia och Famna i en skrivelse till regeringen. Redan 2014 påtalade Vårdföretagarna för IVO problemen med långa handläggningstider för tillståndsprocessen och även brister i förutsägbarheten kring tillstånd, exempelvis för godkännande av verksamhetschefer/föreståndare. Det är förstås inte bra att kända problem hos en myndighet, problem som skapar stora samhällskostnader, får kvarstå år ut och år in utan vidare åtgärder. 

Det enskilt största problemområdet inom personlig assistans som lyfts i skrivelsen till Statskontoret är återbetalningskraven från Försäkringskassan. Vårdföretagarna menar att förarbetena visar att förvaltningsdomstolarna agerar fel kring assistansåterkrav, som vi nyligen också skrev om i Dagens Juridik. 

I rapporten till Statskontoret föreslår Vårdföretagarna följande förbättringar. 

  • Att IVO initierar en process, i nära dialog med berörda aktörer, för att skapa förutsebarhet i tolkning av regelverk, tydliga metoder, kriterier och rutiner för hur tillsynen ska genomföras – med målet att vård- och omsorgsverksamheter får tydliga spelregler 
  • Att IVO initierar en process, i nära dialog med berörda aktörer, för att skapa tydliga regelverk och kriterier för hur kraven på tillstånd ska formuleras 
  • Att privata vård- och omsorgsgivare ska kunna söka statsbidrag direkt från aktuell myndighet och att processerna kring statsbidrag digitaliseras  

Senast den 31 maj 2022 ska Statskontoret slutredovisa uppdraget till regeringen. Vi ser fram emot rapporten. Med förhoppning om att väckarklockan denna gång ringer och leder till snara förbättringar.