Hoppa till innehåll

Utredningen ska nu även lämna förslag på en gemensam lagstiftning för personer som vårdas utan samtycke enligt Lagen om vård av missbrukare (LVM) i vissa fall eller Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Utredningen ska lämna sin slutredovisning senast den 31 januari 2023. Det ursprungliga uppdraget redovisades dock i torsdags i förra veckan.

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå hur samordnade insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för barn, unga och vuxna personer med samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd. Detta är en utsatt grupp med svag ställning i samhället, och den nuvarande ansvarsfördelningen är otydlig vilket gör att individer som behöver insatser ibland inte får den hjälp de behöver, för att de avvisas eller slussas runt.

Förhoppningsvis kan regeringen remittera förslagen som nu presenterats i närtid, så att det viktiga arbetet med att förbättra för denna utsatta grupp inte fördröjs. Nu har vi ju snart en regering på plats igen och då kan förhoppningsvis regeringskansliets arbete med detta påbörjas omgående.

Utredningen föreslår att regionerna ska ta ansvar för all behandling av skadligt bruk och beroende. Behandlingen ska ges samordnat med behandling av andra psykiatriska tillstånd och regionerna ska ta ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser på HVB. Uppsökande och förebyggande insatser, insatser till barn och unga, social trygghet och anhörigstöd ska även fortsatt ligga på kommunernas socialtjänst.

Utredningen föreslår även att sprututbyte ska utvecklas till lågtröskelmottagning och erbjudas av samtliga regioner. Vidare ska det finnas en samordnad vård- och stödverksamhet för dem med stora samordningsbehov, tillgången till personliga ombud ska öka, ett program ska bedrivas för förstärkt brukarinflytande och minskad stigmatisering och uppföljning ska ske på ett sammanhållet sätt utifrån målbilder som tas fram tillsammans med samsjukliga och deras anhöriga.

Tvångsvårdslagstiftningen ska utformas så att hälso- och sjukvården ansvarar för tvångsvård vid skadligt bruk och beroende.

­De frågor som behandlas i Samsjuklighetsutredningen har varit uppenbara problem under en lång tid. Det finns inga enkla lösningar, men Vårdföretagarna ser att utredningen tar kloka och viktiga steg för en bättre vård och behandling av samsjuklighet.