Hoppa till innehåll

”Hemtagningar” måste ske i enlighet med LSS

LSS är en rättighetslagstiftning. Insatser enligt LSS ”skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet”, som det står i lagens femte paragraf. ”Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges”, står det i sjätte paragrafen i LSS. ”Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och samordnade”, står det i den sjunde.

Utifrån dessa tre lagparagrafer, §5, §6 och §7 i LSS, skulle man kunna förmoda att individer som exempelvis fått beslutat om en plats på ett LSS-boende kommer få fortsätta bo där till dess de tillsammans med sin hemkommun kommer överens om annat. Ändå sker varje år ett stort antal så kallade ”hemtagningar”, där individens hemkommun beslutar flytta hen från ett LSS-boende till ett annat.

Begreppet hemtagning för tyvärr tankarna i fel riktning. Någon som bott på ett boende långt hemifrån kommer närmre hem? Nej, så behöver inte alls vara fallet. Det behöver inte heller handla om att man flyttas från en privat anordnares boende till ett kommunalt – ibland kan det helt enkelt handla om att kommunen flyttar individen från ett privat boende till ett annat. Man lyckas hitta ett bättre dygnspris på annan plats.

Ibland funkar den nya placeringen, ibland gör den inte det. Kortsiktiga försök att spara pengar skapar otrygghet för individen, men utan att leda till besparingar för kommunen.

Det borde vara självklart att kommuner som fattar beslut om hemtagning gör det i nära dialog med den berörda individen och dennes anhöriga eller god man. Att individens bästa och långsiktiga mående står i fokus. Och – naturligtvis – att beslut förmedlas i skrift med en tydlig argumentation, så att de går att överklaga.

De befintliga lagparagraferna i LSS förefaller egentligen tillräckligt tydliga. Insatsen ska vara varaktig. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande. Och insatsen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor.

De flesta av oss har rätt och möjlighet att själva bestämma när vi ska flytta. Den rätten förefaller tydlig även för individer som omfattas av LSS. Landets kommuner måste förhålla sig till lagtexten.