Hoppa till innehåll

För det första är valfrihet viktigt för äldre. Att välja var man ska bo är ett angeläget beslut för oss alla. Det upphör inte bara för att vi blir äldre, snarare tvärtom. I synnerhet då det också handlar om den omsorg som ges på ett äldreboende.

Vi vet från forskning att äldre blir mer nöjda med sin hemtjänst när de får välja vem som får kliva innanför dörren och hjälpa dem med omsorg och städning. Även om valfriheten inte är lika utbredd som inom hemtjänsten, finns det starka skäl att tro att möjligheten att påverka sin livssituation är viktig även när det gäller äldreboenden. Det kan vara önskemål om att få bo i närheten av sitt tidigare boende, nära anhöriga eller möjligheten att välja viss inriktning mot exempelvis livsstil eller språk. Att välja bort ett boende man inte är nöjd med är också betydelsefullt.

Att valfriheten är viktig för göteborgarna framgår också av underlag från omsorgsförvaltningen. De visar att ett 50-tal personer framfört önskemål att flytta till ett privat drivet äldreboende redan innan möjligheten ens fanns. Ännu fler kommer sannolikt göra ett val när reformen väl genomförs och fler får kännedom om möjligheten.

För det andra bidrar valfrihet till kvalitetskonkurrens. Den medför att alla aktörer måste stå på tå för att tillhandahålla en omsorg som de äldre och deras anhöriga uppskattar. Annars får de helt enkelt stå med tomma platser. Idag kan äldre bara välja ett privat drivet äldreboende om det är fullt på kommunens egna boenden. Med dagens ordning premieras inte äldreboenden som sätter en guldkant på tillvaron för de äldre eller på annat sätt utmärker sig för en omsorg av god kvalitet.

För det tredje är en stor andel av stadens lägenhetsbestånd i behov av upprustning och lever inte upp till de krav som ställs av myndigheter. Det har konstaterats i flera underlag från omsorgsförvaltningen. Av Socialstyrelsens statistik över boendestandard framgår också att närmare tusen lägenheter på äldreboenden i kommunen inte har kokmöjligheter och ett tjugotal saknar också eget badrum/toalett vilket är ett krav på nybyggda äldreboenden. Det är inte rimligt att äldre ska behöva bo med lägre boendestandard än vad Boverket föreskriver.

Äldre fastigheter som är i sämre skick tenderar också att vara dyra i drift och underhåll. Moderna äldreboenden är byggda utifrån verksamhetens behov. Exempelvis kan planlösningen underlätta för personalen att ha bättre uppsikt över omsorgstagarna. Det finns också smarta logistiska lösningar för varuleveranser som gör att personalen kan lägga mindre tid på mottagande av leveranserna och istället fokusera på omsorgen. En valfrihetsreform är ett bra tillfälle att växla mot äldreboenden som kan erbjuda en bättre boendemiljö för de äldre och en bättre arbetsmiljö för personalen.

Utöver att ge äldre tillgång till moderna äldreboenden är reformen ekonomiskt fördelaktig för kommunen. Det genomsnittliga priset för ett vårddygn är idag omkring 2400 kronor för kommunens samtliga äldreboenden enligt statistik från RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser. Den genomsnittliga ersättningen per vårddygn till externa utförare ligger däremot i snitt på 2000 kronor enligt omsorgsförvaltningen. De kommunala boendena drar alltså upp snittet. Även om reformen initialt innebär ökade kostnader för omställning när äldre boenden avvecklas, kommer det gagna kommunens ekonomi på sikt. De äldreboenden som avvecklas kan exempelvis byggas om till flerfamiljehus eller studentlägenheter och på så sätt fortsatt vara samhällsnyttiga.

Alla inser att äldre inte är en homogen grupp med likartade intressen och politiken behöver också utformas därefter. Att välja boende för äldre bör vara en självklarhet. Det finns ett starkt stöd i befolkningen för detta – närmare 9 av 10 svenskar anser att man bör kunna välja äldreboende enligt undersökningar från Svenskt Näringsliv. Därtill talar allt för att det är ekonomiskt rätt vägval i Göteborgs stad. Göteborgs politiker bör därför skyndsamt genomföra det beslut de en gång redan fattat – att låta äldre själva välja var de ska bo.