Hoppa till innehåll
Vårdmoms

Nya förslag från Social­styrelsen om mindre privata vårdgivare i primärvården

I en ny kartläggning visar Socialstyrelsen att samverkan mellan mindre privata vårdgivare är vanligt i primärvården. Myndigheten ger en rad kloka förslag för att underlätta för mindre privata vårdgivare att verka, som regeringen och regionerna bör ta fasta på. Allra viktigast bedömer Vårdföretagarna att det dock är att snabbt slopa vårdmomsen som fördyrar och förhindrar samverkanslösningar.

Socialstyrelsen har nu presenterat resultatet av den kartläggning som myndigheten har gjort på regeringens uppdrag av små utförares möjlighet att verka i primärvården. Flera både större och mindre medlemsföretag samt medlemsföretag verksamma i glesbygd har bidragit med sina erfarenheter och synpunkter i myndighetens kartläggningsarbete. Det har varit viktigt för att öka förståelsen om hur förutsättningarna ser i praktiken.

Socialstyrelsen drar slutsatsen att det är ovanligt att små utförare tillsammans har avtal med regionen i vårdvalen. Däremot är det vanligt att mindre vårdgivare samverkar med andra mindre vårdgivare i form av med underentreprenörslösningar i sina primärvårdsuppdrag. Socialstyrelsen ser behov av att möjliggöra för och stimulera affärsmodeller som stärker privata vårdgivares incitament att samverka på olika sätt, för att på så sätt få fler vårdgivare i primärvården. Vårdföretagarna instämmer i det behovet. De samarbeten mellan vårdgivare som Socialstyrelsen beskriver beläggs dock numera med moms, trots att sjukvården egentligen ska vara momsfri. Den så kallade vårdmomsen är därför ett allvarligt hinder mot samverkan mellan vårdgivare och möjligheterna för mindre vårdgivare att överhuvudtaget verka i primärvården. Vårdföretagarna hoppas att den statliga utredning om vårdmomsen som om ett par veckor ska presentera sitt betänkande har funnit lagmässiga lösningar på problemet och att regeringen snabbt tar initiativ till lagändringar. Det har stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av primärvården.

Socialstyrelsen ger i kartläggningen en rad kloka förslag för att underlätta för små vårdföretag att verka i primärvården, som regeringen och regionerna bör ta fasta på. Låt oss nämna några:

  • Stärk förutsättningarna för likformighet mellan regionernas vårdval, för att säkerställa en jämlik och tillgänglig vård och underlätta etableringen för privata utförare.
  • Underlätta nyetablering inom primärvården genom att tillämpa smalare vårdval i etableringsfasen och i glesbefolkade områden.
  • Säkerställ att de privata vårdgivarna i primärvården inkluderas i den övergripande planeringen av hälso- och sjukvårdens verksamhet och i planeringen av regionernas kompetensförsörjning.
  • Inkludera de privata vårdgivarna i nationella satsningar som god och nära vård. Myndigheten konstaterar att regionerna i sin rapportering idag inte redovisar i vilken utsträckning de privata vårdgivarna tar del av satsningen, vilket Vårdföretagarna ser som ett problem.
  • Ge utvecklingsstöd för små utförare i uppstarten och utvecklingen av verksamheten.
  • Se över kapiteringsersättningen så att den täcker de extra kostnader som är förknippade med verksamhet i glesbygd och främja små privata vårdgivares möjligheter att etablera sig där.
  • Stärk uppföljningen av vårdvalen på nationell nivå, exempelvis genom förnyad uppföljning av det slag som Konkurrensverket tidigare har gjort. Det vore välkommet då Vårdföretagarnas granskningar visar att de ekonomiska förutsättningarna för regiondrivna och privat drivna vårdcentraler i många regioner i praktiken är allt annat än lika.

Ta del av Socialstyrelsens kartläggning Små utförares möjligheter att verka i primärvården