Hoppa till innehåll
Anna Bergendal

Grönt ljus för slopade avgifter vid ändringstillstånd

Vårdföretagarna har sedan avgifter för tillstånd från IVO infördes varit kritiska till hur de tas ut. Avgifterna, som enbart privata utförare betalar, saknar i flera fall rim och reson. Framförallt när det gäller ändringstillstånd. IVO har nu återrapporterat på ett regeringsuppdrag i frågan, som föranleddes av en skrivelse från Vårdföretagarna.

Myndigheten konstaterar att ändringsavgiften riskerar att hämma utvecklingen i omsorgen när verksamheter inte genomför förändringar på grund av avgifterna. Det kan också leda till sämre insyn i verksamheterna då vissa ändringar riskerar att inte rapporteras in. IVO ger därför grönt ljus för att slopa ändringsavgifterna. Det är goda nyheter och något som regeringen kan göra direkt, utan att söka stöd hos riksdagen, eftersom avgiften regleras i en förordning.

IVO:s återrapport berör också några andra av Vårdföretagarnas käpphästar, till exempel en allmän tillståndsplikt. Kommunala utförare behöver, till skillnad från privata, inte tillstånd för att bedriva omsorg. Det är inte konkurrensneutralt. Därtill leder det till absurda situationer som att chefer som inte godkänts för privata utförare istället tar anställning hos kommunen. Det finns visserligen en anmälningsplikt för kommunen, men den är begränsad.

Nu föreslår IVO att anmälningsplikten utökas. Kommunala utförare ska anmäla väsentliga förändringar i verksamheten, till exempel byte av föreståndare eller lokaler. Det vill säga sådant som privata aktörer idag behöver tillstånd för.  Detta är ett steg i rätt riktning. Men politiker borde se att IVO:s förslag är ett uttryck för att bättre insyn behövs i kommunala verksamheter. Det rimliga vore därför att en prövning sker på samma sätt som för privata aktörer.

IVO:s långa handläggningstider har varit också varit ett gissel. En orsak till detta är att tillståndsprövningen idag görs manuellt och i hög grad är beroende av kunskap hos enskilda medarbetare. Därför är det positivt att IVO har ambitioner att digitalisera sitt arbete. Myndighetens förslag att arbeta datadrivet är också ett sätt att vässa tillsynen – vilket i slutändan seriösa aktörer vinner på.

Det finns all anledning för regeringen att nu göra verkstad av flera av de förslag som IVO lägger fram. Ytterst för att utveckla kvaliteten i äldreomsorgen. Vårdföretagarna kommer nu att fortsätta arbeta med att nödvändiga förändringar genomförs.

Tidigare artiklar i frågan om avgifter för tillstånd från IVO