Hoppa till innehåll

– Så samarbetade akutsjukhuset och en privat vårdgivare under Covid-19-våren

Under våren och sommaren tog flera privata vårdgivare över delar av den subakuta kirurgiska verksamheten från de regionala akutsjukhusen. Syftet var att frigöra kapacitet på akutsjukhusen till vården av Covid-19-patienter. Omställningen bjöd på många utmaningar och det var den gemensamma viljan och goda samarbetsförmågan som blev nyckeln till framgång. Med gemensamma krafter kan vi åstadkomma fantastiska resultat. Även i tuffa tider.

Ett exempel är samarbetet mellan Capio Artro Clinic och Södersjukhusets (SöS) ortopedklinik – där hundratals patienter flyttades från akutsjukhuset till den privata kliniken. Även Södersjukhusets handkirurgiska klinik och Danderyds Sjukhus ortopedklinik hade samma typ av samarbete med Capio Artro Clinic. Samarbetet, där såväl utrustning som medarbetare flyttades mellan enheterna, innebar en rad stora förändringar för samtliga involverade parter. Trots praktiska och kommunikativa utmaningar genomfördes arbetet med bravur. Det var knappt om tid och resurser, ändå kunde hundratals operationer genomföras genom initiativet, och dessutom minska väntetiderna avsevärt.

Vi har pratat med Björn Barenius, verksamhetschef för ortopedin på Södersjukhuset och Gustaf Storm, vd på Capio Artro Clinic, för att få en bättre bild av hur arbetet gick till.

Bakgrund

Den rådande pandemin har inneburit förändringar för hela sjukvården, och många vårdenheter har behövt genomgå nödvändiga omställningar för att ge plats åt Covid-19-patienter. Det gemensamma arbetet mellan Capio Artro Clinic och Södersjukhusets ortopedklinik är ett praktexempel på hur ett regiondrivet akutsjukhus och en privat vårdenhet, med gemensamma krafter, lyckades lösa en stor utmaning. Under våren och sommaren 2020 skapades verklig nytta för patienter genom att vårdkön betades av i snabbare takt.

Nödvändiga förflyttningar för att möta det operativa behovet

Samarbetet mellan SöS och Artro-kliniken initierades då akutsjukhuset tidigt insåg att det inte skulle gå att hantera alla patienter i behov av vård på sjukhuset. När de behövde göra plats för Covid-19-sjuka patienter i behov av intensivvård fanns det helt enkelt inte tillräckligt med operationskapacitet för de subakuta ortopediska operationerna – de operationer som är akuta, men som går att planera för.

Normalt sett har den operativa verksamheten på Södersjukhuset tillgång till 26 operationssalar. Under pandemins mest kritiska period fanns det bara 12 av dessa tillgängliga. För att lyckas genomföra operationer i den utsträckning som vanligtvis behövs krävdes nya lösningar. På Capio Artro Clinic på Sophiahemmet fanns kompetens, möjlighet och utrymme att stötta akutvården i arbetet, och i dialog med sjukvårdsförvaltningen sattes ett ramavtal för vad det nya samarbetet skulle innebära. Lösningen blev att flytta flera hundra operationer från akutsjukhuset till Sophiahemmet för att avlasta.

Kortare väntetider och effektivare processer


Från att ha varit en nödlösning under en pandemi, blev samarbetet ett föredömligt exempel på hur processer kan effektiviseras. Väntetiderna från skada till operativ behandling kunde minskas, och blev kortare än i vanliga fall. En gemensam lärdom från samarbetet är att det, även med kort framförhållning, går att åstadkomma oerhört mycket. Med skickliga kirurger, gemensamma mål, och en delad vilja och vision att hjälpa patienterna är det allra mesta möjligt.

– I SöS värdegrund finns ett avsnitt som heter ’Patienten först’, som utgår från vad patienten behöver. Att ta avstamp i detta brukar resultera i bra saker, och det här samarbetet är inget undantag. Här har vi, tillsammans med Artro-kliniken, verkligen utgått från patienten. Jag tror att det har varit en viktig nyckel till att det fungerat så bra, säger Björn Barenius.

 

Skilda arbetssätt, samlad vision

Den typ av förflyttning som arbetet mellan SÖS och Capio Artro Clinic innebar hade i vanliga fall krävt månader av planering. Eftersom det nu blev en akut åtgärd fanns inte tiden som i vanliga fall hade krävts för planering och strukturering av samarbetet. Istället fick man hitta lösningar allt eftersom. Med gemensamma krafter tog man snabbt fram nya rutiner och metoder.

– Det var hektiska dagar för vår personal – allt var nytt, patientgruppen, samarbetet med SöS, materialförsörjningen, kirurgerna. Till en början fick vi lösa problem i stunden, baserade på erfarenhet och god känsla. Ganska snart hittade vi en metod och ett arbetssätt med bättre framförhållning som fungerade väldigt bra, berättar Gustaf Storm.

Det nya samarbetet krävde att nya team sattes ihop, från olika typer av vårdenheter, med olika sätt att arbeta. För att undvika eventuella problem gjordes därför riskanalyser i förväg. Den absolut viktigaste ingrediensen har, enligt Björn och Gustaf, varit den goda vilja som funnits från samtliga håll. En önskan att lyckas åstadkomma någonting bra tillsammans och göra nytta.

– Från mitt perspektiv har ödmjukhet och lyhördhet varit a och o. Det tar jag med mig härifrån. Att vi kan göra väldigt bra saker tillsammans, oavsett typ av vårdgivare. Det gemensamma målet är att hjälpa våra patienter, och med rätt inställning och kompetens klarar vi det mesta, säger Gustaf.

Över 300 patienter flyttades till Capio Artro Clinic

Förflyttningen av hundratals patienter och operationer från en vårdenhet till en annan innebar en stor omställning. Läkare från SöS fick under den aktuella perioden utföra operationerna på Capio Artro Clinic, som i sin tur stod för operationssal, operationspersonal samt för- och eftervård. Sophiahemmet erbjöd slutenvård till de patienter som så behövde. Förflyttningen till Capio Artro Clinic innebar också att stora mängder material och utrustning behövde fraktas mellan vårdenheterna.

– Inte helt optimalt, och en ytterligare utmaning för den personal som var kvar på Södersjukhuset, men vi fick det att fungera, berättar Björn Barenius.

Fler operationer på kortare tid tack vare väloljat system

En stor utmaning innebar också att planera operationerna. På Capio Artro Clinic arbetar man inte med subakuta operationer, och planeringen ligger normalt minst fyra-fem veckor fram i tiden. De subakuta operationerna behövde istället planeras med kort framförhållning, ibland med mindre än 24 timmars varsel. Detta var en stor omställning för personalen på Capio Artro Clinic. Björn Barenius är övertygad om att Capio Artro Clinics interna struktur och tydliga metod har varit avgörande för att kunna genomföra den snabba och effektiva omställningen.

– Artro-kliniken är erfarna och har ett väloljat system. Jag tror att det var viktigt för att lyckas ställa om. Artro-kliniken är en betydligt mindre verksamhet än den vi har på SöS, utan enheter och personal på olika avdelningar. Det innebär att de har väldigt tydliga och väl fungerande metoder, och täta dialoger. Min reflektion är att just det har underlättat samarbetet i de nya teamen som uppstått – inför, under och efter operationerna. Vi har noterat att det har flutit på bättre än vanligt, och vi har kunnat utföra fler operationer på kortare tid, säger Björn Barenius.

Nytt partnerskap med stort framtidshopp

Även Södersjukhusets handkirurgiska klinik och Danderyds Sjukhus ortopedklinik hade samma typ av goda och väl fungerande samarbete med Capio Artro Clinic. Den här typen av partnerskap, där ett regiondrivet akutsjukhus arbetat tätt ihop med en mindre privat vårdgivare och utfört hundratals operationer på en och samma vårdenhet, är ett gott exempel på vad som går att åstadkomma i vården.

Oavsett typ av sjukhus, finns möjligheten att hitta goda samarbeten mellan privata och offentliga vårdgivare. Denna typ av arbete möjliggör dessutom för vinster i båda vägar. Både Björn och Gustaf beskriver känslan av en stor yrkesstolthet i att de lyckats genomföra detta tillsammans.

– Jag är extremt stolt över min personal som mitt i denna pandemi klev upp och tog ansvar och axlade ett nytt arbetssätt med nya roller och helt andra typer av patienter än vad vi är vana vid. Tillsammans med Södersjukhuset och de skickliga kirurgerna därifrån tog vi oss igenom detta på ett väldigt bra sätt, säger Gustaf.

Det bästa betyget är nöjda patienter

Det goda samarbetet gav resultat, och det bästa betyget var givetvis de nöjda patienterna. Såväl personalen från SöS som Capio Artro Clinic upplevde att många patienter var väldigt tacksamma över att kunna bli så väl omhändertagna, trots en rådande pandemi. Det fanns en stor förståelse för att operationerna inte kunde utföras på Södersjukhuset, och samtidigt en stor tacksamhet för att få komma till Capio Artro Clinic. Men även läkarna och personalen var nöjda.

– Alla våra läkare som har jobbat på Artro-kliniken har varit jättenöjda med samarbetet. De kände sig välkomna och bra bemötta. Samtliga inblandande har agerat professionellt och hjälpsamt. Läkarna från SöS har prisat hur väl logistiken fungerat, och jag är stolt över alla som har engagerat sig i det här samarbetet, berättar Björn.

Framtidsutsikt

Möjligheten att låna ut medarbetare så att de arbetar både inom offentlig och privat sektor undersöks just nu. Det är inte omöjligt att fler liknande samarbeten kan bli aktuella framåt. Även under mindre krisartade tider. Som det ser ut idag är det största hindret juridiken bakom detta. Det blir en fråga om konkurrerande verksamhet, samtidigt som det krävs offentlig upphandling av tjänsten. Men hopp finns!

– Jag hoppas att sjukvårdsförvaltningen ser hur bra det här samarbetet fungerat. Vi har haft en dialog mellan privata vårdgivare och offentlig sjukvård länge, och det finns många potentiella samarbeten. Att det är svårt att få till beror på olika avtalsformer. Jag hoppas att de välfungerande samarbeten som vi har sett under pandemin kan leda till samarbetsmöjligheter mellan privat och offentlig sjukvård även framåt. Det finns enorma styrkor kring att samarbeta med patienter och komplicerade flöden, och det går att hitta vägar framåt som man inte trodde var möjliga, avslutar Björn.