Hoppa till innehåll

Socialstyrelsen har nu öppnat för kommuner att rekvirera pengar till Äldreomsorgslyftet – satsningen som möjliggör för medarbetare inom äldreomsorgen att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Vårdföretagarna har samlat länkar till den information som finns tillgänglig och uppmanar intresserade verksamheter att vända sig till kommunen så tidigt som möjligt. Privata utförare omfattas alltså av satsningen och Socialstyrelsen har listat vad som gäller för privata utförare. Vårdföretagarna uppmanar sina medlemmar att kontakta kommunen för att få ta del av satsningen.

Den 12 maj presenterade regeringen ett kompetenslyft till äldreomsorgen. Socialstyrelsen har sedan dess fått uppdraget att fördela medlen till kommunerna. 2,2 miljarder kronor har avsatts för att medarbetare inom äldreomsorgen ska kunna utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid under 2020 och 2021.

Satsningen bygger på en överenskommelse mellan SKR och Kommunal vars syfte är att underlätta såväl den akuta bemanningssituationen som den mer långsiktiga kompetensförsörjningen till äldreomsorgen.

Villkoren för att få delta i satsningen finns att läsa på Socialstyrelsens hemsida. Där står bland annat att:

  • Medlen får enbart användas för att finansiera personalkostnader för att anställda ska erbjudas bibehållen lön under utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på arbetstid.
  • Medlen får användas för ny och befintlig personal som har en hel eller deltid, tillsvidareanställning eller visstidsanställning. Vikarier omfattas dock inte.
  • Det är enbart Skolverkets yrkespaket till vårdbiträde (800 p) och undersköterska (1500 p) som ger rätt till stöd. Även motsvarande utbildningar på Folkhögskolorna berättigar till stöd.
  • Privata utförare kan delta och kommunen ansvarar för att informera privata utförare om möjlighet att ta del av medlen.
  • Det är kommunen som avgör hur medlen ska disponeras mellan verksamheterna.

SKR:s avtal med Kommunal

SKR och Kommunal har slutit ett avtal om satsningen där deras intentioner med äldreomsorgslyftet satts på pränt, bland annat att satsningen syftar till att öka andelen tillsvidareanställda. Ur avtalet framgår att satsningen avser tillsvidareanställningar på heltid för personers som nyanställs eller idag är visstidsanställda i verksamheten. Vid nyanställning kan provanställning tillämpas. Utbildningen ska utgöra 50 procent av anställningstiden.

Läs mer om avtalet på SKR:s hemsida.

Vårdföretagarnas medlemmar omfattas av satsningen

Vårdföretagarnas medlemsföretag omfattas av satsningen, men har inte tecknat något avtal med Kommunal gällande villkor för att ta del av stimulansmedlen. Vårdföretagarnas bedömning är att det därmed är de krav som Socialstyrelsen ställer för satsningen som gäller för privata utförares medarbetare.