Hoppa till innehåll

Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys har idag presenterat en rapport om privata sjukvårdsförsäkringar, som de har gjort på regeringens uppdrag. I rapporten beskriver de möjliga risker och nyttor med privata sjukvårdsförsäkringar.

– Tonläget var högt i den politiska diskussion som föranledde regeringens uppdrag till myndigheten att snabbutreda frågan om sjukvårdsförsäkringar. Mot den bakgrunden är det befriande att ta del av Vårdanalys välbalanserade utredning, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert hos Vårdföretagarna.

Bland Vårdföretagarnas medlemsföretag finns vårdgivare, som i sjukvårdens normalläge, bedriver planerad, icke-akut specialistvård och har både regionfinansierade och försäkringsfinansierade uppdrag. Patienter vårdplaneras till behandling eller operation av behandlande läkare först och främst utifrån medicinsk prioritet, oavsett finansieringsform.  Patienter som försämras, eller riskerar att försämras, under väntan får högre prioritet och kan behandlas eller opereras med förtur. Vårdgivarna avsätter tid och resurser för att klara villkoren i samtliga sina avtal. Om efterfrågan ökar kan vårdgivaren rekrytera mer personal, effektivisera eller utöka den arbetade tiden. I det fall vårdgivaren inte hade haft försäkringspatienter hade kliniken varit motsvarande mindre. Försäkringspatienter tränger därför inte undan regionens patienter.

Vårdanalys konstaterar i sin rapport att patienter med sjukvårdsförsäkringar har kortare väntetider, men också att det är svårt att ge ett entydigt svar på hur patienterna i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården påverkas av sjukvårdsförsäkringarna.

Vårdanalys lämnar rekommendationer om att regeringen bör säkerställa ökad transparens genom bättre uppföljningsmöjligheter, göra en internationell utblick över utvecklingen samt att regionerna bör se över sin uppföljning av privata vårdgivare. Det är bra förslag till förbättringar.

Den politiska diskussionen om sjukvårdsförsäkringar och försäkringsfinansierade vård är ideologiskt grundad. Vi vill från Vårdföretagarnas sida bidra till en faktabaserad diskussion om sjukvårdsförsäkringarnas roll i sjukvårdssystemet. Vi ser behov av ett pragmatiskt förhållningssätt och konstruktiva lösningar för att minska de ideologiska låsningarna i frågan.

Precis som Vårdanalys bedömer vi att en ökad transparens om den försäkringsfinansierade vården kan bidra till det. Vårdföretagarna föreslår följande åtgärder:

  • Öka transparensen om den försäkringsfinansierade vården:

– När regioner tecknar avtal med privata vårdgivare bör parterna vara överens om vilka andra uppdragsgivare vårdgivaren har.

– Privata vårdgivare bör på sina webbplatser öppet ange om de har uppdrag från både regioner och försäkringsbolag.

  • Partnerskap i vården: Det kan finnas tillfällen när en privat vårdgivare av olika skäl har svårt att leverera vårdtjänster inom de tidsgränser som ett avtal med regionen eller med ett försäkringsbolag anger. Det kan till exempel bero på svårigheter att rekrytera specialistkompetens, eller att det inom en viss subspecialitet endast finns ett fåtal läkare som har kompetens att göra en viss operation. Ett gott partnerskap innebär öppenhet om sådana svårigheter och lösningsfokuserade avtalsparter, oavsett om det rör region- eller försäkringsfinansierad vård.
  • Korta väntetiderna i den regionfinansierade vården: Nyttja de privata vårdgivarnas kapacitet och kompetens mer i den regionfinansierade vården för att korta väntetiderna för patienterna. Det kan ske genom att upphandla större vårdvolymer via LOU-upphandlingar eller via vårdvalssystem. Det ökar förtroendet för att vården finns tillhands när patienten behöver den.

Läs mer om hur en sjukvårdsförsäkring fungerar på Svensk Försäkrings hemsida.