Hoppa till innehåll
Näringspolitisk expert

Regeringens beslut om utbetalning av medel för vårdmomsen

Vårdmomsen, som fick full effekt den 1 juli, påverkar privata vård- och omsorgsgivares möjlighet att bemanna sina verksamheter på ett allvarligt sätt. Värst drabbade är vårdgivare utanför storstäderna, där det redan innan vårdmomsen var svårare att klara kompetensförsörjningen.

Det är därför välkommet att regeringen nu har fattat beslut om utbetalning av de aviserade medlen som regionerna ska använda för att omförhandla avtal med privata vårdgivare i hälso- och sjukvården som har fått ökade kostnader för att bemanna sina verksamheter.

Utbetalningen av medel till regionerna för att omförhandla avtal är en temporär lösning från regeringens sida. Men det behövs långsiktiga lösningar på problemet med vårdmomsen. Regeringen har utlovat att skyndsamt tillsätta en utredning. Det brådskar att få lagändringar på plats för att inte äventyra kompetensförsörjningen i vården. Regeringens beslut idag om hur momskompensation ska gå till kan bidra till att överbrygga problem i väntan på de långsiktiga lösningarna.

Vårdföretagarnas kommentarer och åtgärder med anledning av dagens beslut från regeringen:

  • Regeringsbeslutet tycks inte innehålla några tydliga riktlinjer till regionerna om hur den fortsatta hanteringen ska gå till. Tvärtom ges stort utrymme för varje region att avgöra om och hur avtalen ska omförhandlas. Risken är uppenbar för olika tolkningar och olika hanteringar av frågan i landets regioner. Det innebär fortsatt stor osäkerhet för de privata vårdgivarna.
  • Vårdföretagarna tar nu därför kontakt med SKR, Sveriges kommuner och regioner, för att få en så likartad hantering över landet som möjligt. Vi anser att SKR i det här läget måste ta ansvar för att snabbt ta fram gemensamma riktlinjer eller rekommendationer för regionerna om hur de ska hantera frågan om omförhandling av sina avtal med privata vårdgivare. Vi bidrar gärna i det arbetet.
  • Som Vårdföretagarna tidigare tillskrivit regeringen om är det fler vård- och omsorgsgivare som påverkas av vårdmomsen än dem som verkar på regionernas uppdrag. Vårdmomsen påverkar både tandvården och privata omsorgsgivare som verkar i äldreomsorg och socialtjänst på kommunernas uppdrag. Vårdföretagarna uppmanar regeringen att snarast vidta ytterligare åtgärder även för tandvårdsföretag, samt privata utförare som verkar på kommunernas uppdrag i vård och omsorg, Det behövs snabbt långsiktiga lösningar för hela vård- och omsorgssektorn.
  • Vi har uppfattat att det är avsikten från regeringen är att fullt ut ersätta de privata vårdgivarna för vårdmomsen. Det stämmer väl med principerna om konkurrensneutralitet och likvärdiga villkor. Vad händer om/när de privata vårdgivarnas kostnader för vårdmomsen överstiger de medel som regionen nu får möjlighet att rekvirera? Finns det risk för ”först till kvarn” och att vårdgivare blir utan kompensation? Det måste finnas beredskap från regeringen att tillskjuta ytterligare resurser för att lindra effekterna av vårdmomsen.
  • Vårdföretagarna uppmanar våra medlemsföretag i hälso- och sjukvården att ta kontakt med respektive region för att diskutera omförhandling av berörda avtal och få klarhet om hur processen i er region kommer att se ut.

Vi återkommer med mer information när regeringens beslut är offentliggjort i sin helhet. Uppdatering 3 febr: Läs mer om hur statsbidraget fördelas mellan regionerna.