Hoppa till innehåll
Vårdmomsen medför stora kostnadsökningar för privata vård- och omsorgsgivare och försvårar möjligheterna att bemanna många verksamheter runt om i landet. Vårdföretagarnas medlemsföretag gör allt de kan för att hantera situationen. Men få bedömer att de kan anställa tillräckligt många istället för lösningar i form av egenföretagare och inhyrning.

Det är därför välkommet att regeringen skyndsamt avser tillsätta en utredning för att belysa de EU-rättsliga förutsättningarna för en annan ordning och, om sådana föreligger, föreslå åtgärder. Det är också ett viktigt steg framåt att regeringen nu vidtar akuta åtgärder i form av statsbidrag om 210 miljoner kronor per år för att överbrygga svårigheterna för privata vårdgivare, i väntan på de långsiktiga lösningar som utredningen måste komma fram till.

Vårdföretagarna har idag skickat en skrivelse till regeringen och SKL om statsbidragen för vårdmomsen. Vi tar upp två saker i skrivelsen:

Många vård- och omsorgsgivare får inte del av regeringens medel

I budgetpropositionen skriver regeringen att vårdmomsen inneburit kostnadsökningar för privata utförare i hälso- och sjukvården och de statliga medlen ska fördelas via regionerna. Vårdföretagarna vill uppmärksamma regeringen på att fler vård- och omsorgsgivare påverkas av vårdmomsen än dem som verkar på regionernas uppdrag. Den påverkar både tandvården och privata omsorgsgivare som verkar i äldreomsorg och socialtjänst på kommunernas uppdrag.

Vårdföretagarna uppmanar regeringen att snarast ge besked om att vidta ytterligare åtgärder för att även tandvårdsföretag, samt privata utförare som verkar på kommunernas uppdrag i vård och omsorg, ska få del av statliga medel i väntan på långsiktiga lösningar på de problem som vårdmomsen skapar. De 210 miljoner kronor som regeringen har avsatt räcker inte för att täcka även dessa kostnader.

Viktiga aspekter att beakta inför den närmare utformningen av statsbidragen

Den närmare utformningen av statsbidraget kommer troligen att preciseras i en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting (SKL). Det finns en rad aspekter att beakta vid utformningen, hanteringen och fördelningen av statsbidragen. I skrivelsen resonerar vi om:

  • Fördelning mellan regionerna
  • Nivån på regionens egen momskompensation till privata vårdgivare
  • Säkra att de statliga medlen kommer de privata vårdgivarna till del
  • Rättvis fördelning mellan vårdgivarna
  • Avsikten måste vara full momskompensation
  • Följ vårdmomsens och statsbidragets effekter i respektive region
  • Hur säkra att regioner inte ger med ena handen och tar med andra?
  • Administrativ hantering och tidsaspekter att beakta
  • Momskompensation oavsett avtalsform

Vi pekar på att vårdmomsen får stora konsekvenser i många privata vård- och omsorgsgivares verksamheter och i förlängningen riskerar att påverka patienter och brukare. Det är därför mycket välkommet att regeringen söker hitta politiska lösningar på detta problem. Vårdföretagarna fortsätter att bevaka denna för våra medlemsföretag viktiga fråga och bidrar gärna fortsatt med synpunkter och våra medlemmars erfarenheter.

Ta del av Vårdföretagarnas skrivelse till regeringen och SKL.