Hoppa till innehåll
Vårdföretagarna har i många sammanhang pekat på att den så kallade vårdmomsen medför stora kostnadsökningar för privata vård- och omsorgsgivare och försvårar möjligheterna att bemanna många verksamheter runt om i landet. Vårdföretagarnas medlemsföretag gör allt de kan för att hantera situationen, men den är svår för många vårdgivare.

Det är därför välkommet att regeringen i budgetpropositionen aviserar att en utredning skyndsamt ska tillsättas för att belysa de EU-rättsliga förutsättningarna för en annan ordning och, om sådana föreligger, föreslå åtgärder. Det är också ett viktigt steg framåt att regeringen nu vidtar akuta åtgärder i form av statsbidrag för att överbrygga svårigheterna för privata vårdgivare, i väntan på de långsiktiga lösningar som utredningen måste komma fram till. Vi har i en tidigare skrivelse till regeringen resonerat om en rad aspekter att beakta vid utformningen, hanteringen och fördelningen av dessa statsbidrag.

Vårdföretagarna har idag skrivit till finansminister Magdalena Andersson inför regeringens kommande beslut om direktiv till den aviserade utredningen.

I skrivelsen hoppas vi att regeringen beaktar den möjlighet till lagändring som Deloitte utrett, på Vårdföretagarnas uppdrag, Moms på sjukvård – förslag till lagändring. Docent Pernilla Rendahl bekräftade i ett separat sakkunnigutlåtande att det utifrån gällande EU-rätt inte finns några hinder att justera mervärdesskattelagen, så att all sjukvård som utförs av legitimerad vårdpersonal undantas från momsplikt oavsett i vilket led i vårdkedjan sjukvården tillhandahålls.

Efter att Vårdföretagarna presenterat Deloittes utredning har EU-domstolen meddelat dom i ytterligare ett mål (Peters) som rör tolkningen av sjukvårdsundantaget. Då domstolen prövar frågan om det är nödvändigt att vårdpersonalen har direktrelation till patienten för att tjänsten ska kunna undantas från moms, är domstolens slutsatser av stort intresse för svenska förhållanden. Det gäller för såväl de förhandsbeskedsärenden som för närvarande är föremål för Högsta förvaltningsdomstolens prövning som för den utredning som regeringen har aviserat.

Deloitte har, på vårt uppdrag, analyserat EU-domstolens slutsatser i Petersdomen och vilken betydelse som domen har för frågan om det går att justera mervärdesskattelagen. Deras slutsats är att domen stärker argumenten för att EU-rätten inte hindrar regering och riksdag att ändra momslagen, såsom vi har föreslagit.

Regeringen har nu fått del av Deloittes analys och vi hoppas att den kan vara till nytta i utarbetandet av direktiven till den utredning som regeringen aviserat skyndsamt ska tillsättas.

Ta del av Vårdföretagarnas skrivelse till finansminister Magdalena Andersson.

Ta del av den analys som Deloitte gjort på Vårdföretagarnas uppdrag av EU-domstolens slutsatser i Petersdomen.