Hoppa till innehåll

Under torsdagen 10 januari 2019 överlämnas LSS-utredningen till regeringen.

Vad kommer att hända nu?

Troligtvis ingenting den närmsta tiden. Däremot kommer vi sannolikt se förändringar hyfsat snart gällande andning och sondmatning, men hur fort är svårt att säga. I dagsläget har vi ingen funktionell regering och där med ingen ansvarig minister för området. Trots att barn, äldre- och jämställdhetsministern Lena Hallengren (S) formellt är den som tar emot utredningen har hon inte mandat att göra stora förändringar. Vanligtvis fattar en övergångsregering inte några nya beslut, endast handlägger redan beslutande eller brådskande ärenden.

Men att återställa LSS till dess grundtankar måste väl ändå anses som brådskande?

Ja och det är väl det som skulle kunna bidra till en förändring av lagstiftningen. Vi har även en mycket speciell situation i Sverige där en socialdemokratisk övergångsregeringen styr landet utifrån en (M) och (KD)-budget. Strax innan jul fattades även ett viktigt beslut i riksdagen. Då gav ett enigt socialutskott följande tillkännagivande (uppdrag) till regeringen:

”Regeringen bör så fort som möjligt återkomma till riksdagen med lagförslag som klargör att andning och sondmatning ska vara grundläggande behov enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.”

Rent formellt måste inte en regering följa riksdagens uppmaning, men vanligtvis tar ansvarig minister till sig av kritiken/förslagen och i största möjliga mån genomför någon förändring. I den nya budgeten står även att ”socialutskottet anser att det bör prövas om staten ska ta en större roll avseende huvudmannaskapet för personlig assistans”. Ingen minister vill bli ihågkommen för att ha raserat en viktig reform. Frågan är ifall Lena Hallengren orkar härda ut tills en ny ansvarig minister kommer på plats eller om hon genomför en förändring innan dess.

Vi har läst och hört om flera anmärkningsvärda förslag från utredningen. Är några mer sannolika att de blir av än andra?

Sannolikt kommer en utredning tillsättas av den nya regeringen för att se ifall regeringen ska/kan ta över totalansvaret för assistansen. Diskussioner har även förts från flera håll om i vilken omfattning anhöriga bör utgöra assistenter. Däremot tror jag inte att det blir något av de kontroversiella förslagen som att exempelvis införa en 15-timmars schablon eller ta bort assistansen för barn under 16 år. I dag finns ingen politisk majoritet för detta.

Ser du några orosmoment utifrån LSS-utredningen för landets assistansanordnare?

Både ja och nej. Om vi ser till de direkta förslagen i utredningen skriver de att antalet assistenter sannolikt kommer minska med omkring 25 procent och antalet privata assistansanordnare i samma utsträckning. Detta beror på att utredningen föreslår andra insatser än just personlig assistans. Skulle förslagen få politiskt gehör påverkar detta cirka 20 000 assistenter och uppemot 300 företag. Det skulle då vara ett av de största ingreppen i den fria företagsamheten och arbetsmarknadspolitiken i modern historia. Sannolikheten för detta känns därför inte så stor att det genomförs.

Hur jobbar Vårdföretagarna vidare med dessa frågor?

Riksdagen har beslutat om knasiga beslut förr. I våra möten med politiker märker vi att kunskapsnivån är tämligen låg om vad LSS och personlig assistans innebär. Inte minst kunskapen om vilka förutsättningar företagare inom assistansbranschen verkar under. När okunskapen får styra kan mycket väl kontroversiella förslag från LSS-utredningen få politiskt gehör. Därför kommer vi ha fler möten med ledande politiker, genomföra seminarier och ta fram informationsmaterial för att öka deras kunskapsnivå. Viktigt är även att föra diskussioner med finansutskottet som sätter ramarna för schablonersättningen samt näringsutskottet för att diskutera förutsättningarna för denna unika bransch.

Är ni även med och påverkar på annat håll?

Ja, Vårdföretagarna har precis fått en plats i den nyligen påbörjade utredningen om översyn av yrket personlig assistent (S 2018:08). Det är en viktig position för att kunna vara med och påverka villkoren för de viktiga personliga assistenterna.  I övrigt fortsätter våra möten med Försäkringskassan om de problem och brister som finns. Därför är det av största vikt att vi får ta del av systematiska tokigheter som myndigheten gör. Om någon medlem upplever problem med Försäkringskassan går det bra att maila mig på: fredrik.borelius@vardforetagarna.se och berätta vad som hänt. Om flera upplever samma sak är det nog inte en engångshändelse.