Hoppa till innehåll

Antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige har ökat stadigt under året. För att kunna möta det stora behovet av boendeplatser är det viktigt med flexibilitet och förenklingar, utan att för den skull ge efter på krav om god kvalitet och säkerhet. Därför är Vårdföretagarna positiva till förslaget om undantag avseende krav på föreståndarens kompetens och dygnet runt bemanning för HVB-boenden, men vi ser ändå vissa orosmoln torna upp sig.

Socialstyrelsen föreslår bland annat att kravet på bemanning dygnet runt på HVB-hem ska tas bort, liksom kravet på att föreståndaren för hemmen ska ha en socionomexamen eller liknande. I dagsläget kan det vara svårt att snabbt hitta personer med rätt utbildning. Det är något som även försenar och försvårar ansökningsprocessen. Ofta kan personer med andra erfarenheter och meriter vara nog så passande som föreståndare, men hittills har de inte ansetts lämpliga av IVO. För att tillförsäkra samtliga HVB en hög och jämn kvalitet bör även andra utbildningar som t ex sjuksköterska, lärare, läkare, jurist, civilekonom eller motsvarande vara en lämplig akademisk bakgrund för en föreståndare för HVB. Även personer med yrkeshögskoleutbildning och med lång erfarenhet inom något av områdena barn, unga, missbruk, psykiatri, funktionshinder, sjukvård etc. bör vara lämpliga. Dessa personer ska då kunna uppvisa goda vitsord och lämpliga ledaregenskaper.

Vi tycker att det ska finnas nattpersonal, dock bör det ej vara krav på att personalen ska vara vaken. Det centrala måste vara de enskilda behoven som får styra bemanningen men att det är viktigt att personal finns tillgänglig dygnet runt och kan rycka in med kort varsel.

En fara med att släppa på utbildnings- och bemanningsnivån är just att det kan leda till att fler oseriösa aktörer etableras, vilket riskerar att svärta ned hela omsorgsbranschen. Vi tar helt avstånd ifrån de företag som verkar oseriöst inom branschen. För att få bort dessa måste kommunerna bli bättre upphandlare och ställa hårdare krav på kvalitet och uppföljning. Det är viktigt att komma ihåg att privata utförare inom HVB måste få tillstånd från IVO för att vara verksamma, något som varken de HVB-verksamheter som drivs på kommunal entreprenad eller i egen regi behöver. I de fallen är det extremt viktigt att kommunen har en professionell och seriös tillsyn för att garantera kvaliteten.

Socialstyrelsens nya undantag är bra men ställer ännu högre krav på IVO att genomföra noggrann tillsyn av boenden och vara extra uppmärksam på tvivelaktiga utförare. Genom en mycket noggrann kvalitets, etisk och ekonomisk granskning av de företag som ansöker om att få bli medlemmar hos Vårdföretagarna, drar vi vårt strå till stacken för att hålla lyckosökarna stången.