Bättre villkor i privat omsorg

Idag skriver Kommunals ordförande Annelie Nordström på SvD Brännpunkt att det är sämre villkor i privat omsorg. Kommunal menar sammanfattningsvis att privatanställda har sämre lön och är mindre nöjda med sitt arbete. Dessutom är andelen tidsbegränsade och deltidsanställda högre i privat omsorg. Denna bild går tvärt emot flera stora och viktiga undersökningar som visar att anställda i privat vård och omsorg har högre lön och trivs bättre på jobbet än kollegorna i kommunal regi.

I september varje år kommer SCB med en rapport som heter ”Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg. Rapporten brukar få stor uppmärksamhet när den kommer och är en viktig del i debatten om privata utförare i välfärden. I SCB-rapporten står det så här på sidan 12:

”Den genomsnittliga lönenivån för sysselsatta inom vård, skola och omsorg ligger på ungefär samma nivå oavsett sektor. Den verksamhet där det trots allt är en skillnad på lönenivån mellan privata företag och offentlig sektor är inom hälso- och sjukvård. Lönenivån inom privata företag låg här drygt 6 procent över offentlig sektor. Även inom omsorgsbranschen ligger lönenivån högre för privat sektor, dock endast ungefär 1,7 procent. (min fetning)”

Lön SCB omsorg
Tabell från sidan 37

 

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex undersöker hur de anställda ser på jobbet. I rapporten Jobbhälsobarometern framgår det tydligt att anställda inom privat vård och omsorg är mer nöjda med sitt arbete än de kommunalt anställda.

  • En majoritet av de privatanställda är nöjda med arbetsmiljön, vilket inte gäller bland anställda i kommuner och landsting.
  • De som är anställda i privat sektor är mer nöjda med hur ledningen kommunicerar och utvecklar verksamheten.
  • Alla är inte helt nöjda med lönen. Men fyra av tio privatanställda anser att lönen står i proportion till arbetsinsatsen. Det är mer än dubbelt så stor andel jämfört med de offentliganställda

Läs gärna hela undersökningen här

En annan viktig pusselbit i frågan om anställningsvillkoren för privat omsorg är sjukskrivningstalen. Enligt SCB är de privatanställda sjukskrivna i mindre utsträckning än offentligt anställda.

  • Andel sjukskrivna inom omsorg för personer med funktionsnedsättning (inklusive personlig assistans) var för kommunalanställda 12,2 % och privatanställda 8 %.
  • Andel sjukskrivna inom äldreomsorgen var för kommunalanställda 12,1 % och privatanställda 10,8 %.
  • Andel sjukskrivna inom hälso- och sjukvården var för landstingsanställda 9,6 % och privatanställda 7,6 %.

Detta gäller alltså andel sjukskrivna (mellan 15-89 dagar) enligt SCB:s Longitudinella integrationsdatabas för sjukförsäkrings och arbetsmarknadsstudier (LISA) för år 2011.

En förklaring till att den privata sektorn har lägre andel anställda på heltid och fast anställda än offentlig sektorn är den stora osäkerhet som råder när det gäller möjligheten att få existera för välfärdsföretag idag. Konjunkturbarometern från SCB visar att andelen som anger politiska beslut eller politisk osäkerhet rörande verksamhetens möjlighet att expandera har ökat kraftigt jämfört med undersökningarna tidigare år. Fast anställning är en stor investering för tjänsteföretag och kan vara riskabelt i en sektor där framtiden är oviss. Det är därför viktigt att välfärdsföretagen får långsiktiga och tydliga spelregler, så att de kan bidra med långsiktiga satsningar och vara med och utveckla vården och omsorgen för alla. Inte minst fortsätta att bygga en attraktivitet kring arbetet med vård och omsorg – det behövs!

De som trivs på jobbet gör antagligen ett bra jobb också. Det sambandet tror jag även Kommunal ställer upp på. Därför är det viktigt att slå fast att kvalitetsgranskningar som t ex senaste rapporten från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi och Socialstyrelsens stora genomgång visar att privat omsorg håller minst lika hög kvalitet som den offentligt drivna.

Avslutningsvis är det viktigt att komma ihåg att allt fler väljer att arbeta inom privat omsorg. Om villkoren verkligen vore så usla som kommunal vill ge sken av verkar det föga troligt att antalet anställda skulle ha ökat för varje år som gått. Hela den privata vård- och omsorgssektorn har ökat med mer än 30 000 årsanställda sedan 2008.

Som så ofta annars behövs det mer forskning på området, Vårdföretagarna är övertygade om fler kvalitetsjämförelser gynnar mångfalden och de privata utförarna.