Patienttoppen

16 av landets 20 bästa vårdcentraler är privata och i 15 av landets 21 landsting/regioner toppar en privat vårdcentral listan, visar en sammanställning av SKL:s nationella patientenkät genomförd av OmVård.se. Sveriges populäraste vårdcentral är landstingsdrivna Backe i Jämtland.

Varje år sammanställer SKL en nationell enkät bland patienter i den svenska vården. Motivet är att ta tillvara patienternas erfarenheter och synpunkter så att vården ska kunna utvecklas och förbättras.

Under hösten 2011 gick enkäten ut till slumpvis valda patienter som gjort ett läkarbesök i september månad. 130 000 patienter svarade. De bedömde

  • Bemötande
  • Känslan av delaktighet
  • Information
  • Tillgänglighet
  • Förtroende
  • Upplevd nytta
  • Viljan att rekommendera vårdcentralen
  • Helhetsintryck

Svaren har översatts till ett mått på 0-100 poäng, där 100 poäng är högsta möjliga betyg.

Webbplatsen OmVård.se har räknat ut ett genomsnitt för alla vårdcentraler som ingår i enkäten, vilket gör det möjligt att bedöma vilka vårdcentraler som får högst betyg av sina patienter. Via underlag från OmVård.se har Vårdföretagarna lagt till uppgiften om driftform, som gör att vi kan jämföra hur privata respektive landstingsdrivna vårdcentraler hävdar sig.

I den följande sammanställningen presenterar vi dels topplistan för riket, dels länsvisa topplistor.

Mer information om patientenkäten finns på www.skl.se   och www.omvard.se.

Läs Patienttoppen här