Konkurrens på lika villkor – Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Lagen om valfrihetssystem måste tillämpas som den var tänkt – med lika ersättning och lika villkor för alla utförare, oavsett om de är kommunala eller privata. Annars är risken stor att LOV inte blir det steg framåt för kvalitet och mångfald i välfärden som den har förutsättningar att bli, något som ytterst kommer att drabba brukarna.

Genom lagen om valfrihetssystem (LOV) har regeringen visat en tydlig ambition att stimulera mångfald, kvalitet och entreprenörskap inom de skattefinansierade välfärdstjänsterna. Grunden för LOV är att privata och offentliga utförare inom vård och omsorg ska verka under samma villkor och få samma ersättning.

Konkurrensneutralitet, att villkoren är desamma för alla utförare, är en förutsättning för att valfrihetssystemen ska fungera på det sätt som regeringen avsåg.
Införandet av LOV har inneburit ett uppsving för företagande inom vård och omsorg. I många kommuner har införandet av valfrihetssystem också inneburit att de privata utförarna har kommit att ses som en självklar del av exempelvis äldreomsorgen.

Samtidigt vittnar vård- och omsorgsföretag om att de i många kommuner fortsätter att se tecken på bristande likabehandling. Det handlar exempelvis om hur ersättningarna beräknas, om hur de brukare som inte gör aktiva val tilldelas utförare och hur kommunernas dubbla roller som beställare och utförare blandas ihop. I flera fall har denna typ av problem lett till att de privata utförarna valt att lämna valfrihetssystemen, med minskad valfrihet för brukarna som resultat.

Lagen om valfrihetssystem måste tillämpas som den var tänkt – med lika ersättning och lika villkor för alla utförare, oavsett om de är kommunala eller privata. Annars är risken stor att LOV inte blir det steg framåt för kvalitet och mångfald i välfärden som den har förutsättningar att bli, något som ytterst kommer att drabba brukarna inom exempelvis äldreomsorgen.

Med denna rapport vill vi peka på några av de problem som de privata utförarna möter inom ramen för valfrihetssystemen för hemtjänst. På så sätt vill vi stimulera till en ökad dialog mellan kommunerna och de privata utförarna kring hur villkoren i valfrihetssystemen kan förbättras.

Läs rapporten Konkurrens på lika villkor – Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen här