Välfärden beskrivs på ett osakligt och osant sätt

Vår bedömning är att skolan, vården och omsorgen är tätare bemannad nu än i början av 2006, att tillgängligheten har stärkts och att vård ges efter behov dvs. det finns inga gräddfiler. Ingen har något att vinna på att debatten fortsätter bedrivas på ett sätt som ger en felaktig bild av de privata alternativen och vad de bidrar med för svensk vård och omsorg.

De rödgröna försöker göra politiska poänger genom att ge en bild av privat, driven vård, utbildning och omsorg som inte är sann. Det är främst två delar av välfärden som beskrivs på ett osakligt och osant sätt.

Vi hoppas att de två sista veckorna av denna valrörelse bedrivs på ett mer korrekt sätt och att väljarna ges möjlighet att känna igen sig i beskrivning av vården och omsorgen.

Det mest vanliga är att de rödgröna försöker medvetet föra väljarna bakom ljuset genom att hävda att det går att köpa sig förbi vårdköer. Låt oss en gång för alla göra en sak klart. Det vi pratar om är skattefinansierad vård som landstingen beställer. Vården utförs av såväl privata som offentliga vårdgivare och det är inte möjligt att köpa sig förbi någon kö.

Självklart är det ett politiskt ansvar att inte våra gemensamma pengar används för att prioritera vissa före andra. Genom att patienterna själva får välja, och påverka, i kombination med bra modeller för ersättning som motverkar segregation, regionala skillnader och annan ojämlikhet blir vården bättre och mer effektiv. De vårdgivare, såväl privata som offentliga, som ger patienterna den bästa vården, är de som överlever inom vårdvalssystemens ramar. Vård ges efter behov och det är inte heller möjligt att neka patienter vård.

Det finns idag drygt 15, 800 privata vårdgivare i Sverige i dag. Enligt siffror från SCB tidigare i år hade 377 nya små företag startats efter införandet LOV (Lagen om valfrihet) och 239 nya vårdcentraler har etablerats i primärvården. Flertalet företag är små eller medelstora, drivna av entreprenörer med ett stort engagemang, som ofta har en egen bakgrund inom vård och omsorg, många av dem är kvinnor. När vårdgivare som uppfyller grundläggande kvalitetskrav och har tillräcklig kompetens kan etablera sig och erbjuda vård, då skapas konkurrens och utvecklingskraft. Patienterna får ökad valfrihet, personalen får fler arbetsgivare och framförallt får vi mer vård för pengarna.

Nästa område som allt som oftast beskrivs på ett vilseledande sätt denna valrörelse är att 25,000 jobb har försvunnit i välfärden. När det istället är så att välfärden under mandatperioden förstärkts väsentligt, mycket tack vare nya privata företag inom vård, omsorg och skola. Många timmars arbete som landets alla lärare, sjuksköterskor, undersköterskor och läkare utfört vill de rödgröna mörka för att ge en politisk bild av en välfärd på dekis.

Jämfört med första halvåret 2006-2010, dvs. precis innan Alliansen kom i regeringsställning till idag, har antalet timmar inom utbildning samt vård och omsorg ökat med motsvarande 26 500 personer.

Detta beror förstås mycket på den strukturomvandling som nu sker inom välfärden. Det senaste året har 239 nya vårdcentraler etablerats och 377 omsorgsföretag är verksamma i landets kommuner genom lagen om valfrihet. Över en miljon patienter har valt en privat vårdcentral och under samma period har en handfull offentliga aktörer fått lägga ner verksamheten på grund av ökande konkurrens. Vi har därmed fått en ökad tillgänglighet och mer av mångfald inom vården med fler privata välfärdsföretag.

Under samma tid har sjukfrånvaron har även den fallit i rask takt inom vården och omsorgen. Det får till följd att många skolor, sjukhus och vårdhem inte behöver ta in extrapersonal i samma utsträckning som tidigare. Vidare har även den genomsnittliga överenskomna veckoarbetstiden ökat signifikant.

Vår bedömning är att skolan, vården och omsorgen är tätare bemannad nu än i början av 2006, att tillgängligheten har stärkts och att vård ges efter behov dvs. det finns inga gräddfiler. Ingen har något att vinna på att debatten fortsätter bedrivas på ett sätt som ger en felaktig bild av de privata alternativen och vad de bidrar med för svensk vård och omsorg. Vi hoppas att de två sista veckorna av denna valrörelse bedrivs på ett mer korrekt sätt och att väljarna ges möjlighet att känna igen sig i beskrivning av vården och omsorgen.

 

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad på Newsmill den 7 september.