Hoppa till innehåll
Välj kapitel

Sjukvård i privat regi

Av de drygt 87 miljoner patientkontakter i sjukvården 2022 var närmare 35 miljoner hos privata vårdgivare. Det innebär att 4 av 10 patientkontakter var hos privata vårdgivare. Den absoluta merparten av kontakterna skedde i primärvården. Hälften av 57 miljoner primärvårdskontakter skedde hos privata vårdgivare. SKR (Infostat)

40%

Hela sjukvården
40 procent av alla patientbesök sker hos privata vårdgivare.

50%

Primärvården
50 procent av alla patientbesök sker hos privata vårdgivare.

21%

Psykiatrisk vård
21 procent av alla patientbesök sker hos privata vårdgivare.

23%

Somatisk specialistvård
23 procent av alla patientbesök sker hos privata vårdgivare.

9%

Slutenvård
9 procent av alla patientbesök sker hos privata vårdgivare.

Andel privat driven sjukvård

Regionernas totala kostnad (det egna åtagandet) för primärvård, specialistvård och psykiatrisk vård uppgick 2022 till 311 miljarder kronor. Av detta var 40 miljarder, 13 procent, köp från privata utförare. Den privata andelen har ökat något den senaste 10-årsperioden, från 12 procent till 13 procent. Den totala kostnaden för regionernas egna åtagande för primärvård, specialistvård och psykiatrisk vård har under samma period legat stabilt kring 5 procent av BNP.

Kostnaden för privat driven vård, mdkr

Källa: Räkenskapssammandrag för kommuner och regioner (SCB)

Primärvården

Kostnaden för regionernas köp av privat primärvård uppgick till 23 miljarder kronor 2022. Det utgjorde 30 procent av regionernas totala kostnad för primärvården. Andelen har ökat något under den senaste 10-årsperioden från 27 procent år 2013 till nuvarande andel på 30 procent. Räkenskapssammandrag för kommuner och regioner (SCB)

30%

av regionernas totala kostnad för primärvården var köp från privata vårdgivare.

Vårdcentraler drivna i privat regi

År 2022 fanns det totalt cirka 560 vårdcentraler drivna i privatregi. Det motsvarade 46 procent av samtliga vårdcentraler. Antalet vårdcentraler drivna i privatregi har ökat med nästan 80 stycken den senaste 10-årsperioden, vilket inneburit att andelen av samtliga vårdcentraler ökat från 41 procent till 46 procent.

Privata vårdcentraler, antal

Källa: SKR

Privata vårdcentraler, andel

Källa: SKR

Andelen som köp av primärvård utgör av den totala kostnaden för primärvård skiljer sig mycket åt mellan landets regioner. I Region Stockholm med störst andel utgjorde köp från privata utförare 50 procent av de totala kostnaderna medan motsvarande andel i Region Örebro med lägst andel utgjorde köp från privata utförare 11 procent.

Källa: SKR

Antalet kontakter med privata utförare i primärvården uppgick till 28,5 miljoner under 2022. Här ingår samtliga typer av kontakter och med samtliga yrkeskategorier. Dessa kontakter utgjord 50 procent av samtliga kontakter med primärvården. SKR (Infostat)

50%

av alla patientbesök sker hos privata vårdgivare.

Andelen patientbesök i primärvården

Källa: SKR (Infostat)

Somatiska specialistvården

Regionernas köp av specialistvård uppgick till 14,1 miljarder kronor år 2022. Det utgjorde sju procent av regionernas totala kostnad för den somatiska specialistvården. En förklaring till att andelen är så pass mycket lägre än den för primärvården är att sjukhusen nästan uteslutande drivs av regionerna. Regionernas köp från privata utförare av specialistvården som andel av de totala kostnaderna har legat konstant på nuvarande nivå den senaste 10-årsperioden. Räkenskapssammandrag för kommuner och regioner (SCB)

7%

av regionernas totala kostnad för den somatiska specialistvården var köp från privata vårdgivare.

Andelen som köp från privata utförare utgör av den somatiska specialistvården skiljer sig mycket åt mellan regioner. I region Stockholm var andelen störst med 20 procent. I sex regioner var andelen lägre än en procent och i ytterligare sex regioner är andelen under två procent.

Antalet kontakter med privata utförare i den specialiserade öppenvården uppgick till nästan 5 miljoner under 2022. Här ingår samtliga typer av kontakter och med samtliga yrkeskategorier. Dessa kontakter utgjorde 22 procent av samtliga kontakter med den specialiserade somatiska öppenvården. SKR (Infostat)

22%

av alla patientbesök sker hos privata vårdgivare.

Andel besök i den specialiserade somatiska vården i privat regi

Källa: SKR (Infostat)

Psykiatriska specialistvården

Regionernas köp av psykiatrisk specialistvård uppgick till 2,6 miljarder kronor 2022. Det utgjorde åtta procent av regionernas totala kostnad för den specialiserade psykiatrin. Regionernas köp från privata utförare, som andel av de totala kostnaden, har legat på samma nivå den senaste 10-årsperioden. Räkenskapssammandrag för kommuner och regioner (SCB)

8%

av regionernas totala kostnad för den psykiatriska specialistvården var köp från privata vårdgivare.

Precis som när det gäller både primärvården och den specialiserade somatiska vården så skillnaderna mellan regionerna vad gäller andel som är köp av privata utförare inom den specialiserade psykiatriska vården mycket stor. Andelen är även här klart störst inom Region Stockholm med 20 procent. Nio regioner hade andelar av köp från privata utförare på under två procent.

Antalet kontakter med privata utförare i den specialiserade psykiatrin uppgick till 1,3 miljoner under 2022. Här ingår samtliga typer av kontakter och med samtliga yrkeskategorier. Dessa kontakter utgjorde 21 procent av samtliga kontakter med den specialiserade psykiatrin. SKR (Infostat)

21%

av alla patientbesök sker hos privata vårdgivare.

Andel besök i den specialiserade psykiatriska vården i privat regi

Källa: SKR (Infostat)

Långa väntetider

Svensk sjukvård har stora problem med tillgängligheten, i synnerhet i den specialiserade vården. Totalt väntar ungefär 650 000 patienter inom specialistvården, på första kontakt, på undersökning eller på operation/behandling. De regionala skillnaderna är stora, vilket innebär att var i landet du bor påverkar din tillgång till vård.

Över en kvarts miljon svenskar har just nu väntat längre än vad vårdgarantin utlovar. Vårdföretagarna följer utvecklingen över vårdköerna på månadsbasis – du hittar de senaste siffrorna här. Vårdföretagarna

650 000

patienter väntar på en första kontakt, undersökning eller operation/behandling inom specialistvården.

Vad innebär vårdgarantin?

Vårdgarantin är en lagstadgad rättighet som innebär att regionen ska erbjuda den som är folkbokförd i regionen vård inom en viss tid. Vårdgarantin anger inom vilka tidsgränser olika vårdinsatser ska erbjudas, efter att beslut om vård har fattats. Tidsramarna är följande: kontakt med primärvården samma dag som du söker hjälp. Medicinsk bedömning i primärvården inom 3 dagar. Besök i den planerade specialiserade vården inom 90 dagar. Behandling eller operation påbörjad inom 90 dagar. Om vårdenheten där personen sökt vård inte kan erbjuda en tid inom vårdgarantins tidsgräns ska personen informeras om det och erbjudas vård hos en annan vårdgivare. Det kan ske inom samma eller annan region. Detta ska inte leda till någon merkostnad för patienten. SKR.se, november 2023

Kostnadseffektivitet

En jämförande studie om höftprotes- samt gråstarrsoperationer i tre regioner visar att kostnaden per operation är lägre hos privata vårdgivare än på regionens sjukhus.

Kostnaden för upphandlade höftledsoperationer är i de tre regionerna 21–35 procent lägre än för ingrepp som görs på regionernas egna sjukhus. Det innebär att de privata vårdgivarna opererar uppemot 50 procent fler höftprotespatienter än regionens sjukhus för samma belopp.

50%

privata vårdgivare opererar uppemot 50 procent fler höftprotespatienter än regionens sjukhus för samma belopp.

En gråstarrsoperation kostar 21–63 procent mindre i de tre undersökta regionerna, när den genomförs hos privata vårdgivare som respektive region har avtal med, än när operationen utförs i egen regi. För samma summa som de regiondrivna sjukhusen opererar 10 gråstarrspatienter kan 13–27 patienter få sin gråstarrsoperation hos en privat vårdgivare. Vårdföretagarna (2021). Hur uppskjuten vård kan arbetas bort med stöd av privata vårdgivare – Studie genomförd av analys­företaget Sirona på uppdrag av Vårdföretagarna

Vad tycker svenskarna?

Engagemanget för frågor som rör vård och omsorg är stort. Men vad tycker egentligen svenskarna om viktiga frågor som rör sjukvården?

Starkt stöd för valfrihet

Det finns ett starkt och grundmurat stöd bland svenskarna för rätten att välja sin sjukvård. Så har det varit under lång tid. 89 procent anser att det är rätt att man ska få välja vilket sjukhus eller vilken vårdmottagning man vänder sig till. 

I diagrammet nedan kan du följa hur stödet för valfriheten utvecklats på senare år. Svenskt Näringslivs Basundersökning

89%

anser att det är rätt att man ska få välja vilket sjukhus eller vilken vårdmottagning man vänder sig till.

Anser du att det är rätt eller fel att man själv kan välja…

Vilket sjukhus eller vilken vårdmottagning man vänder sig till

Sjukvården – i topp bland sakfrågor för svenskarna

När svenskarna får svara på sina preferenser för de viktigaste politiska sakfrågorna hamnar sjukvården oftast i topp. I november 2023 rankas äldreomsorgen på en förstaplats, då 57 procent anser att det är en av de viktigaste frågorna. Över tid ligger siffran stabilt, vilket innebär att sjukvården i de flesta mätningar rankas som den viktigaste politiska sakfrågan när svenskarna får säga sitt. Novus 2023. Viktigaste politiska frågan.

57%

anser att sjukvård är en av de viktigaste politiska sakfrågorna.

Oro att inte få vård i tid

63%

uppger att de är ganska eller mycket oroliga att inte få vård i tid.

Det finns en utbredd oro över att inte få vård i tid den dagen du själv eller en anhörig behöver det. 63 procent uppger att de är ganska eller mycket oroliga. Här finns en tydlig skillnad mellan kvinnor och män. Bland kvinnorna svarar 7 av 10 att de är oroliga, medan motsvarande siffra för män i drygt varannan. På senare år har oron över att inte få vård i tid ökat, enligt undersökningen.

En överväldigande majoritet, 80 procent, anser att man ska ha rätt att söka sig till vårdgivare i en annan region om väntetiderna är kortare. Svenskt Näringslivs Basundersökning