Bransch Individ och familj

Omkring 470 av Vårdföretagarnas medlemsföretag ryms inom Bransch Individ och familj. Branschen omfattar företag som bedriver olika former av individ- och familjeomsorg, till exempel HVB, och LSS-verksamhet (exklusive personlig assistans). Företagen är både små och stora och verksamheter från hela landet finns representerade. Tillsammans har medlemsföretagen i branschen cirka 27 000 årsanställda. Bransch Individ och familj driver det gemensamma näringspolitiska arbetet för och med medlemsföretagen inom individ- och familjeomsorgen och LSS (exklusive personlig assistans).

Prioriterade frågor

Arbetet i Bransch Individ och familj utgår ifrån Vård­företagarnas tre fokusområden.

  • Förtroende. Allmänheten, brukare, kommuner och politiska beslutsfattare ska uppfatta den privat drivna individ- och familjeomsorgen som samhällsviktig och ha högt förtroende för den.
  • Kvalitet. Privat driven individ- och familjeomsorg ska vara kvalitetsledande och kvaliteten ska vara synlig och jämförbar. Den privat drivna individ- och familjeomsorgen ska gå i bräschen när det gäller att mäta och redovisa kvalitet.
  • Villkoren för vård­företagandet. Beslutsfattare på alla nivåer ska som både lagstiftare och beställare ge alla omsorgsgivare förutsättningar som präglas av förutsägbarhet, sund konkurrens och möjlighet till utveckling och innovation.

Vad gör vi?

Bransch Individ och familj har ambitionen att ständigt vara uppdaterad kring frågor som rör individ- och familjeomsorgen och LSS-verksamhet. Vi driver frågor i medlemmarnas intresse. Det kan handla om aktuella frågor inom politiken och hos myndigheter. Vi är engagerade i utredningar och projekt. Vi tar fram fakta och policyförslag som rör privat driven individ- och familjeomsorg och LSS-verksamhet. Vi har kontakt med politiker på riks- och kommunnivå, myndigheter, organisationer och andra aktörer som är viktiga för vårt arbete. Vi deltar vid seminarier och driver opinion i press och sociala medier.

Styrelse 2021-2022

Marcus Hamlin, VD, Lansen Omsorg AB, ordförande
Zead Behnan, Sida vid sida (nyvald)
Christina Cedergren, Cedergruppen
Lina Fransson, Skåningegård Omsorg AB
Lotta Hansson, Friab
Viktor Jöhnk, Misa AB
Titti Lilja, Humana

Valberedning

Patrik Ulander
Claus Forum
Ulrik Bonnevier