Bransch Äldreomsorg

Omkring 230 av Vårdföretagarnas medlemsföretag är verksamma inom hemtjänst eller äldreboenden över i stort sett hela landet. Tillsammans har de cirka 26 000 årsanställda. Företagen är både små och stora, och såväl vinstdrivande som idéburna. Bransch Äldreomsorg driver det gemensamma näringspolitiska arbetet för och med medlemsföretagen inom äldreomsorgen.

Prioriterade frågor

Arbetet i Bransch Äldreomsorg utgår ifrån Vård­företagarnas tre fokusområden:

  • Förtroende. Allmänheten, brukare, kommuner och politiska beslutsfattare ska uppfatta den privat drivna äldreomsorgen som samhällsviktig och ha högt förtroende för den.
  • Privat driven äldreomsorg ska vara kvalitetsledande och kvaliteten ska vara synlig och jämförbar. Den privat drivna äldreomsorgen ska gå i bräschen när det gäller att mäta och redovisa kvalitet.
  • Villkoren för vård­företagandet. Beslutsfattare på alla nivåer ska som både lagstiftare och beställare ge alla omsorgsgivare förutsättningar som präglas av förutsägbarhet, sund konkurrens och möjlighet till utveckling och innovation.

Vad gör vi?

Bransch Äldreomsorg har ambitionen att ständigt vara uppdaterad kring frågor som rör äldreomsorgen. Vi driver frågor i medlemmarnas intresse. Det kan handla om aktuella frågor inom politiken och hos myndigheter. Vi är engagerade i utredningar och projekt, till exempel är Vård­företagarna expert i den statliga utredningen med uppgift att föreslå en reglering av undersköterskeyrket till 30 april 2019.

Vi tar fram fakta och policyförslag som rör privat driven äldreomsorg. Vi har kontakt med politiker på riks- och kommunnivå, myndigheter, organisationer och andra aktörer som är viktiga för vårt arbete. Vi deltar vid seminarier och driver opinion i press och sociala medier.

Styrelse 2021-2022

Ulf Thörnevik, VD, Föreningen Blomsterfonden, Branschordförande
Åsa Andersson, Direktor/VD, Stora Sköndal
Tony Blomqvist, VD, Personstöd i Mälardalen AB
Anders Broberg, Affärsområdeschef Äldreomsorg, Humana Omsorg
Malin Fredgardh Huber, Regionchef, Attendo
Aviva Kraitsik, Judiska hemmet i Stockholm
Sakarias Mårdh, VD, A&O Ansvar och Omsorg AB
Ulla Tansen, Affärsområdeschef, Vardaga
Kayhan Utkutug, Grundare och VD, Eveo AB
Åsa Walderik, Team Olivia

Valberedning

Carl Axel Palm, VD, Vårdkultur, ordförande
Pia Clark, VD, Stockholms Borgerskap
Therese Ohrling, regionchef, Attendo