Hoppa till innehåll

Mesta möjliga välfärd per skattekrona borde vara en grundprincip för politiker i kommuner och regioner. Upphandlingar med reserverade kontrakt, där vissa aktörer ges företräde, frångår den principen. Därutöver finns det en risk att sådana upphandlingar kan komma att underkännas, eftersom de frångår principen om likabehandling. Det framgår av flera domar från EU-domstolen och nu också av en ny dom från EFTA-domstolen.

Trots domarna och flera remissinstansers ifrågasättande infördes från och med den 1 januari 2023 en möjlighet för Sveriges kommuner och regioner att med stöd av LOU och LOV reservera rätten att delta i upphandlingar av vissa välfärdstjänster och vissa valfrihetssystem till idéburna organisationer.

Reserverade kontrakt underkända

I Sverige har reserverade kontrakts förenlighet med EU-rätten ännu inte prövats. Det har det däremot i Norge. Oslo tingsrätt underkände ett upphandlingsförfarande där man reserverat kontrakt till idéburna aktörer. Domen har förvisso överklagats men mot bakgrund av såväl EU-domstolens domar som EFTA-domstolens dom förefaller det dock som mycket sannolikt att kommuner som använder sig av reserverade kontrakt riskerar att få sina upphandlingar underkända vid en eventuell överprövning. Detta mot bakgrund av de mycket högt uppställda kraven på effektivitet och proportionalitet i de fall undantag från likabehandlingsprincipen ska vidtas.

Håll fast vid likabehandlingsprincipen

Vårdföretagarna vill därför uppmana landets kommuner och regioner att hålla fast vid såväl likabehandlingsprincipen som principen om mesta möjliga vård och omsorg per skattekrona. Det är principer som sätter brukare och patienter i fokus och som gagnar kvalitetsutveckling såväl som kostnadseffektivitet.